Európska charta o športe

       Podporovať rozvoj športu ako dôležitého faktora ľudského rozvoja, prijímať opatrenia v  súlade s princípmi stanovenými v Kódexe športovej etiky s cieľom  umožniť každému jednotlivcovi venovať sa športu,  zabezpečiť, aby všetci mladí ľudia mali možnosť účasti na vyučovaní telesnej výchovy a príležitosť nadobúdať základné športové zručnosti.
Zabezpečiť každému možnosť venovať sa športu a telesnej rekreácii v bezpečnom a zdravom životnom prostredí. V spolupráci s príslušnými športovými organizáciami zabezpečiť každému, kto má záujem a schopnosti, možnosť zvyšovať si svoju športovú výkonnosť na úrovni osobného, alebo verejne uznaného vynikajúceho výkonu.
Chrániť a rozvíjať mravné a etické základy športu, ľudskú dôstojnosť a bezpečnosť tých, ktorí sú zapojení do športových aktivít. Chrániť šport, športovcov a športovkyne pred zneužívaním na politické, komerčné a finančné ciele a pred znevažujúcimi a ponižujúcimi postupmi, vrátane užívania drog, sexuálneho obťažovania a zneužívania najmä detí, mladých ľudí a žien.

 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky