Európska asociácia univerzít zhodnotila naše vysoké školy

20.02.2008

     Projekt dvojročnej evalvácie 24 vysokých škôl na Slovensku Európskou asociáciou univerzít (EUA) uzavrela konferencia s názvom Sektorová správa o stave vysokého školstva v SR, ktorá sa uskutočnila v Bratislave 18. až 19. februára 2008. Zúčastnil sa jej aj podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj.
     EUA vykonala 24 medzinárodných inštitucionálnych hodnotení všetkých verejných, štátnych a jednej súkromnej vysokej školy a predložila správu o celkovej evalvácii, o pozitívnych podnetoch, problémoch a odporúčaniach, ktoré vzišli z jednotlivých inštitucionálnych evalvačných správ a z analýzy národných údajov spojených s výskumom.
     Z hodnotenia vyplynulo dlhodobé nedostatočné financovanie vysokého školstva a výskumu, ale aj absencia strategickej politiky rozvoja na jednotlivých vysokých školách. Ako problém vidí EUA aj slabú diverzifikovanosť našich vysokých škôl, pričom správa oceňuje snahu rezortu školstva rozdeliť ich na tri kategórie. Pozitívne bolo hodnotené aj úsilie vysokých škôl zväčšiť svoje kapacity, aby dokázali pokryť rastúci záujem o získanie vysokoškolského vzdelania.
     V oblasti výskumu EUA odporúča využiť možnosti štrukturálnych fondov na vybudovanie konkurencieschopnej vedecko-výskumnej infraštruktúry a  rozdeľovať viac finančných prostriedkov na báze súťaže. Rozvoju výskumnej činnosti by podľa EUA prispela aj užšia spolupráca vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied.

Bratislava 20. február 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku