Eurofondy poskytnú financie na podporu vzdelávania zdravotne znevýhodnených osôb

  • Dátum: 14.05.2009

Ešte takmer mesiac majú špeciálne cirkevné a súkromné stredné školy šancu zapojiť sa do výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom „Inovácia metód a foriem výchovno-vzdelávacieho procesu a tvorba programov ďalšieho vzdelávania osôb zdravotne znevýhodnených“. Tá bola vyhlásená Agentúrou Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ 13. marca 2009 a oprávnení žiadatelia môžu získať prostriedky celkovo v sume 8 miliónov eur.

Cieľom výzvy je uľahčiť prístup zdravotne znevýhodnených osôb k vzdelávaniu na stredných školách, skvalitniť ho a v neposlednom rade aj tvorba a realizácia programov ďalšieho vzdelávania týchto osôb, ako aj osôb pracujúcich v oblasti ich integrácie do spoločnosti.

Okrem špeciálnych stredných škôl môžu v rámci výzvy požiadať o finančnú pomoc z eurofondov aj krajské školské úrady a VÚC ako zriaďovatelia tohto druhu škôl. Túto možnosť  majú aj špeciálne výchovné zariadenia, školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie či mimovládne organizácie. Podmienkou je mať minimálne 1 rok pred vyhlásením výzvy v predmete činnosti uvedené: poskytovanie všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania.

Dôležitou podmienkou oprávnenosti je aj skutočnosť, že žiadateľom môže byť len organizácia registrovaná minimálne 1 rok pred vyhlásením výzvy, pričom sídlo musí mať na území Slovenskej republiky.

Finančná pomoc zo štrukturálnych fondov je určená pre všetky regióny Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja. Výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt je stanovená minimálne na 120 000 eur (3 615 120 SKK), maximálna výška predstavuje sumu 300 000 eur (9 037 800 SKK).

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok je 8. júna 2009, pričom žiadatelia môžu využiť aj poštovú a kuriérsku prepravu v zmysle podmienok stanovených vo výzve.

Podrobnejšie informácie k vyhlásenej výzve sú zverejnené na internetovej stránke http://www.asfeu.sk/, kde sú k dispozícii aj kontaktné údaje na osem regionálnych informačných kancelárií na úrovni VÚC.

Agentúra zároveň ponúka pomoc vo forme osobných, písomných a telefonických konzultácií. Žiadateľom odporúča aj možnosť využiť predbežnú kontrolu formálnej správnosti žiadosti a jej príloh prostredníctvom tzv. rezervačného systému. Zverejnený je od 11. mája 2009 na už spomínanej internetovej adrese. Oprávnení žiadatelia si tak môžu dať skontrolovať svoje žiadosti po formálnej stránke ešte pred ich odovzdaním.

 

Bratislava 14. máj 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku