Eurofondy podporili vzdelávanie sumou 230 miliónov eur

     Nenávratné finančné príspevky (NFP), o ktoré sa uchádzali predovšetkým školy, podporili za programové obdobie 2007 – 2013 mnohé oblasti. Prostredníctvom 33 vyhlásených výziev operačného programu Vzdelávanie (OPV) sa za sedemročné obdobie podarilo posilniť reformu systému vzdelávania, inovovať regionálne a vysoké školstvo, skvalitniť podmienky vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami, či zlepšiť proces vyučovania na školách, napr. zakúpením nových didaktických prostriedkov. Finančná alokácia z Európskeho sociálneho fondu v rámci vyhlásených výziev predstavovala sumu 378 miliónov eur.
 
Vzdelávanie v praxi
 
     Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) uzavrela doposiaľ 814 zmlúv o poskytnutí NFP (dopytovo orientované projekty) v celkovej výške 230 miliónov eur.  
     Najviac projektov (524) bolo podporených v rámci celoslovenského regionálneho školstva prostredníctvom opatrenia zameraného na premenu tradičnej školy na modernú. V sume takmer 100 miliónov eur základné a stredné školy inovovali obsahovú prestavbu vzdelávania, zakúpili didaktické pomôcky, aktivitami projektu vytvorili nový moderný školský vzdelávací program. Projekty stredných škôl boli zamerané aj na modernizáciu vybavenia odborných učební, čím prispeli k lepšiemu vzdelávaniu žiakov schopných neskôr splniť požiadavky trhu práce.
 
     Okrem regionálneho školstva boli podporené aj oblasti zamerané na vysoké školy, výskum a vývoj, rozvoj vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania, v rámci nich bolo podporených 122 projektov vo výške 100,6 mil. eur. Projekty podporili zvýšenie kvality vzdelávania ako aj spoluprácu medzi vysokými školami na medzinárodnej úrovni.
 
     Ďalšími projektmi došlo taktiež k zvyšovaniu vzdelanostnej úrovne príslušníkov   marginalizovaných rómskych komunít a osôb s osobitými vzdelávacími potrebami (napr. špeciálne výchovné zariadenia – reedukačné centrá, mimovládne organizácie).
 
Vzdelávanie v číslach pre dopytovo orientované projekty
  • 33 doteraz vyhlásených výziev v celkovej alokácii 378 mil. Eur
  • 814 uzavretých zmlúv o poskytnutí NFP vo výške 230 mil. Eur
  • 504 projektov Premeny tradičnej školy na modernú vo výške 96,7 mil. Eur
  • 113 projektov pre Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti vo výške 96, 4 mil. Eur
  • 50 projektov Podpory ďalšieho vzdelávania vo výške10, 2 mil. Eur
  • 99projektov na Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK vo výške16,2 mil. Eur
  • 19projektov na Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitými vzdelávacími potrebami vo výške 3,3 mil. Eur
  • 20 projektov Premeny tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj vo výške 2, 7 mil. Eur
  • 9 projektov na Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja prostredníctvom rozvoja vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania vo výške 4,2 mil. Eur.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky