Eurofondy intenzívne podporujú vzdelávanie

  • Dátum: 14.07.2009

     Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila doteraz v rámci operačného programu Vzdelávanie 12 výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP). Na vzdelávacie aktivity bola vyčlenená finančná suma vo výške približne 107 mil. eur. Celkovo agentúra prijala 1 109 žiadostí o NFP, z toho schválených alebo odporučených na schválenie bolo 321 projektov základných a stredných škôl.

     V roku 2009 dostala agentúra 749 žiadostí o NFP, z toho takmer 600 bolo prijatých v rámci výziev zameraných na premenu tradičnej školy na modernú. Výberové kritériá splnilo 231 základných a stredných škôl, prípadne ich zriaďovateľov. V rámci projektov mali školy možnosť vytvoriť a uskutočňovať svoj školský vzdelávací program alebo navrhnúť nové vyučovacie metódy či predmety.

     Agentúra v 1. polroku tohto roku vyhlásila ďalšie 4 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, na ktoré vyčlenila finančnú čiastku vo výške 57 mil. eur. Zamerané mali byť na rozvoj vzdelávania príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít a osôb s osobitými vzdelávacími potrebami, ako aj na podporu zvyšovania kvality vzdelávania na vysokých školách, v Slovenskej akadémii vied (SAV) a jej ústavoch.

     Výzva orientovaná na podporu vzdelávania príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít prostredníctvom prípravy a tvorby pedagogickej dokumentácie, učebníc, učebných pomôcok či prípravných kurzov bola vyhlásená vo februári 2009. V rámci nej prijala agentúra 116 žiadostí o NFP. O mesiac neskôr bola vyhlásená výzva určená pre osoby s osobitými vzdelávacími potrebami. Žiadatelia mohli svoje aktivity zamerať na inováciu metód a foriem výchovno-vzdelávacieho procesu v špeciálnej strednej škole, ako aj na tvorbu a realizáciu programov ďalšieho vzdelávania zdravotne znevýhodnených osôb. Finančná pomoc bola určená aj pre ľudí, ktorí pracujú v oblasti integrácie týchto osôb do spoločnosti s využitím inovácie didaktických prostriedkov.

     V súčasnosti majú ešte stále príležitosť uchádzať sa o finančnú pomoc vysoké školy a SAV v rámci aktuálnych výziev podporujúcich rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania na vysokých školách. Predkladané projekty môžu byť zamerané na tvorbu a inováciu študijných programov na vysokých školách, na podporu doktorandov, rozvoj ľudských zdrojov či na zefektívnenie správy a manažmentu vysokých škôl.

     Aktuálne informácie a poradenstvo pre uchádzačov o NFP poskytuje odbor informovania a publicity, ktorého pracovníci pôsobia nielen v Bratislave, ale aj v regionálnych informačných kanceláriách. Od začiatku januára do júna 2009 uskutočnili 1 943 telefonických hovorov, odoslali 303 písomných odpovedí a poskytli 103 osobných konzultácií. Možnosť osobnej konzultácie zameranej na predbežnú kontrolu formálnej správnosti žiadosti o NFP využilo 288 záujemcov. Okrem toho sa pre verejnosť v sledovanom období konalo 10 informačných seminárov k výzvam vo viacerých mestách Slovenska. Dôležitým zdrojom informácií je tiež internetová stránka agentúry www.asfeu.sk, o čom svedčí aj jej vysoká návštevnosť. V období od januára do júna 2009 ju navštívilo 144 663 užívateľov. Uvedené aktivity prispeli k zníženiu chybovosti predkladaných žiadostí a lepšej informovanosti žiadateľov.   

     Agentúra plánuje v rámci operačného programu Vzdelávanie ešte do konca roka 2009 vyhlásiť ďalšie štyri výzvy. V júli by to mali byť výzvy určené na podporu ďalšieho vzdelávania a v septembri na premenu tradičnej školy na modernú.

 

     Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ bola zriadená Ministerstvom školstva SR 1. januára 2007. Je štátnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá je napojená na štátny rozpočet prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva SR. Jej hlavnou úlohou je zabezpečiť proces implementácie pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ v programovom období 2007 - 2013. Agentúra plní funkciu sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom, t. j. vykonáva činnosti v rozsahu úloh delegovaných Ministerstvom školstva SR ako riadiacim orgánom pre operačné programy Vzdelávanie a Výskum a vývoj. Cieľom agentúry je zabezpečiť kontinuálny proces prijímania, hodnotenia, finančného riadenia a monitorovania projektov tak, aby ich realizácia prebiehala v súlade s harmonogramom a aby finančné prostriedky určené na programové obdobie 2007 - 2013 boli vyčerpané v maximálnej možnej miere.

 

Bratislava 14. júl 2009

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku