eTwinning

eTwinning je najväčšia online komunita škôl v Európe, budovaná Európskou komisiou od roku 2005.

Komunitu eTwinning tvoria učitelia a ostatní zamestnanci zo všetkých typov materských, základných a stredných škôl a do projektových aktivít zapájajú aj svojich žiakov. Okrem možnosti zapojenia sa do virtuálnych projektov prostredníctvom bezpečnej platformy je dôležitou aktivitou eTwinningu aj vzdelávanie učiteľov.

Zapojení učitelia majú možnosť zúčastniť sa rôznych typov vzdelávacích aktivít a konferencií v oblasti digitalizácie a projektového vyučovania doma aj v zahraničí, prezenčne aj online.

Ďalšou ponukou vzdelávania je inovačné vzdelávanie v rozsahu 50 hodín, prezenčné školenia o eTwinningu alebo o využívaní digitálnych nástrojov vo vyučovaní a večerné online webináre zamerané na aktuálne témy vo vzdelávaní. Všetky ponúkané vzdelávania sú pre slovenských učiteľov bezplatné a v prípade medzinárodných vycestovaní sú učiteľom hradené tiež všetky ďalšie náklady spojené s účasťou.

Informácie o možnostiach vzdelávania sú pravidelne aktualizované a zverejňované na webe eTwinning Slovensko, v sekcií „Vzdelávanie pre učiteľov“.

eTwinning je súčasťou programu Erasmus+. Je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie a z prostriedkov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Finančné prostriedky sú v prevažnej miere určené na vzdelávanie učiteľov, najmä v oblasti digitalizácie.

Na Slovensku je koordinačnou centrálou pre eTwinning Žilinská univerzita v Žiline - pracovisko eTwinning Slovensko (https://www.etwinning.sk/) .

eTwinning je od roku 2022 dostupný na portáli Európskej komisie European School Education Platform (https://school-education.ec.europa.eu)

European School Education Platform (Európska školská vzdelávacia platforma) je prístupná vo viacerých jazykoch, vrátane slovenčiny a je určená všetkým zainteresovaným stranám v sektore školského vzdelávania. Prostredníctvom tejto platformy môžu učitelia spolu komunikovať a predstavuje tiež hlavný priestor na realizáciu medzinárodných školských projektov eTwinning. Platforma poskytuje učiteľom nástroje na vyhľadávanie partnerských škôl, zostavovanie projektov vo virtuálnych triedach, výmenu skúseností a nápadov a ukážky príkladov dobrej praxe. Poskytuje tiež ďalšie online vzdelávanie a slúži aj na nadviazanie partnerskej spolupráce pomocou dostupných nástrojov.

Skočiť na začiatok stránky