eTwinning

eTwinning      Program partnerstvo škôl predstavuje komunitu európskych škôl. Ponúka platformu pre pracovníkov v školstve (učiteľov, riaditeľov, školských knihovníkov a podobne), ktorí pracujú v škole v jednej z európskych krajín a je zameraný na ich vzájomnú komunikáciu, spoluprácu, prípravu projektov. Pri realizácii partnerstva škôl eTwinning získate pocit, že ste členom najvzrušujúcejšej učiacej sa komunity v Európe.
      Program partnerstvo škôl eTwinning podporuje rozvoj spolupráce európskych škôl prostredníctvom využívania informačných a komunikačných technológií poskytovaním nástrojov a služieb, ktoré túto spoluprácu uľahčujú a umožňujú realizovať krátkodobé i dlhodobé partnerstvá zamerané na rôzne učebné predmety.
      Portál eTwinning (www.etwinning.net), prostredníctvom ktorého môžu zapojené školy spolu komunikovať, predstavuje hlavný pracovný priestor na realizáciu programu. Je prístupný v 25 jazykoch, zaregistrovalo sa na ňom takmer 170 000 individuálnych realizátorov programu a viac ako 5 324 projektov*, ktoré realizujú dve alebo viaceré európske partnerské školy. Portál poskytuje on-line nástroje pre učiteľov na vyhľadávanie partnerských škôl, zostavovanie projektov, výmenu skúseností a nápadov, výmenu najlepších príkladov spolupráce a na okamžité nadviazanie spolupráce pomocou rôznych nástrojov prístupných na portáli.
      Program partnerstvo škôl eTwinning sa začal realizovať v roku 2005 ako hlavná aktivita Programu dištančného vzdelávania eLearning Európskej komisie a v roku 2007 bol pevne integrovaný do Programu celoživotného vzdelávania. Úrad centrálnej podpornej služby tohto  programu pracuje pod vedením Siete európskych škôl (EUN), medzinárodného  partnerstva 33 európskych ministrov školstva, úlohou ktorého je starať sa o rozvoj európskeho vzdelávania.
     V jednotlivých krajinách je program partnerstvo škôl eTwinning podporovaný 35 úradmi národných podporných služieb. Na Slovensku je koordinačným pracoviskom programu eTwinning Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl (NSS) pri Žilinsklej univerzite v Žiline; kontakt: www.etwinning.sk, tel. 041/513 50 70. Pracovisko NSS ponúka slovenským učiteľom aj bezplatné akreditované školenia programu eTwinning. Plán školení sa nachádza na http://www.etwinning.sk.
 
Želáme vám príjemnú realizáciu programu partnerstvo škôl eTwinning!
  • Ako sa zapojiť
  • Ocenenia v rámci projektu
  • Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku