Etický aspekt patrí k esencii vedy: Výzva na pripomienkovanie Deklarácie o posilnení kultúry vedeckej integrity na Slovensku

  • Dátum: 06.10.2020

Obraciame sa na slovenskú akademickú obec, výskumných pracovníkov, vysokoškolských učiteľov, študentov, výskumné inštitúcie, univerzity, akadémie, grantové agentúry, na všetkých, ktorým záleží na dodržiavaní vedeckej integrity na Slovensku, s výzvou, aby sa zapojili do pripomienkovania predložených dokumentov.

ilustračná foto

Čo je cieľom Deklarácie o posilnení kultúry vedeckej integrity na Slovensku

Cieľom deklarácie je vyzvať všetky organizácie vykonávajúce a financujúce výskum a vzdelávanie na Slovensku, aby sa verejne prihlásili k záväzku dodržiavať najvyššie etické štandardy v oblasti vedeckej integrity so zámerom posilniť etický aspekt vedeckej činnosti, ktorý patrí k esencii vedy, ako aj zvýšiť dôveru verejnosti a medzinárodnej výskumnej komunity k slovenským výskumným pracoviskám.

Konkrétne kroky pre upevnenie vedeckej integrity na Slovensku

Deklarácia  sa opiera o európske štandardy,  predovšetkým The European Code of Conduct on Research Integrity, ktorý je súčasne aj záväzným dokumentom pre výskumníkov zapojených do Rámcových programov EÚ. Vychádza z nich Národný etický kódex vedeckej integrity, ktorý definuje etické normy platné pre slovenskú vedeckú komunitu, ktorá sa prihlási k tejto deklarácii.

Deklarácia zároveň zaväzuje slovenské výskumné organizácie a univerzity k zavádzaniu vzdelávania v oblasti vedeckej integrity pre študentov na  všetkých stupňoch vzdelávania a výskumných pracovníkov.

V deklarácii sa venuje pozornosť aj definovaniu presných pravidiel procesu vyšetrovania prípadov nečestného vykonávania výskumu (Odporúčania na riešenia porušenia a obvinenia z porušenia etických pravidiel výskumu a vzdelávania), a takisto sa navrhuje prijať legislatívnu úpravu (Návrh na zmenu legislatívy), ktorá by umožňovala sankcionovať neetické správanie.

Dôležitou súčasťou zabezpečenia kultúry vedeckej integrity je vytvorenie nadinštitucionálnej platformy na národnej úrovni – Národnej etickej komisie pre vedeckú integritu.

Kto je iniciátorom Deklarácie

Na základe výstupov z medzinárodnej konferencie Etika, integrita a zodpovednosť vo výskume a vzdelávaní, konanej 21. 5. 2019 v Banskej Bystrici bola vytvorená pracovná skupina pre vedeckú integritu na Slovensku (PS RI4SK), ktorá pri tvorbe deklarácie vniesla do diskusie perspektívu samotných vedcov, zástupcov grantových agentúr, akreditačnej komisie, ich potreby a ambície na skvalitnenie slovenskej vedy z pohľadu vedeckej integrity.

Ako postupovať pri pripomienkovacom procese

Na pripomienkovanie sú predložené 4 dokumenty:

Deklarácia o posilnení kultúry vedeckej integrity na Slovensku
Príloha 1: Národný etický kódex vedeckej integrity
Príloha 2: Odporúčania na riešenia porušenia a obvinenia z porušenia etických pravidiel výskumu a vzdelávania
Príloha 3: Návrh na legislatívne zmeny

Každý z dokumentov vo svojej úvodnej časti obsahuje možnosť uviesť meno a priezvisko osoby resp. osôb, ktoré pripomienky spracovali a inštitúciu, ktorú zastupujú. 

Pripomienky, prosím, vpisujte do predpripravenej tabuľky, ktorá sa nachádza na úvode každého dokumentu. Uveďte znenie pôvodného textu (v prípade, že je definovaný článkom, bodom a písmenom, tak aj tieto), Vami navrhované znenie (použite, prosím sledovanie zmien) a Vaše zdôvodnenie.

Takto spracované pripomienky zašlite na email psri4sk@cvtisr.sk do 30.10.2020.

Ďakujeme, že ste sa zapojili a pomáhate nám  v našom úsilí posilniť kultúru vedeckej integrity na Slovensku!

Výzva na pripomienkovanie Deklarácie o posilnení kultúry vedeckej integrity  na Slovensku  

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku