Ekonomická univerzita v Bratislave zostáva univerzitou

16.02.2010

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj dnes slávnostne odovzdal rektorovi Ekonomickej univerzity (EU) v Bratislave dekrét potvrdzujúci začlenenie EU medzi univerzitné vysoké školy. Urobil tak na základe odporúčania Akreditačnej komisie.
    
Po prvom komplexnom hodnotení EU nebola zaradená medzi univerzitné vysoké školy, a to pre nesplnenie kritéria týkajúceho sa počtu študentov 1. a 2. stupňa na prepočítaný evidenčný počet vysokoškolských učiteľov. Tento nedostatok jej pomohlo odstrániť jednak výrazné zníženie počtu študentov zapísaných do 1. ročníka v tomto akademickom roku, ako aj zvýšenie počtu pedagógov. V tejto súvislosti minister Ján Mikolaj uviedol: „Zaradenie Vašej alma mater medzi univerzity oddialilo nesplnenie jedného kritéria v komplexnom hodnotení. Rád by som však na tomto mieste ocenil Vašu flexibilitu, s akou ste zareagovali na nedostatky predložené Akreditačnou komisiou. K jej záverom ste sa postavili veľmi zodpovedne, čím sa Vám podarilo úspešne obstáť v jej konečnom hodnotení."
     Ekonomickej univerzite v Bratislave patrí popredné miesto medzi vysokými školami ekonomického zamerania na Slovensku. O jej kvalite vypovedá najvyšší podiel vysokoškolského ekonomického vzdelávania na vzdelávacom trhu, a to z hľadiska počtu študentov, ale aj najvyššieho podielu študijných programov v oblasti ekonomického a manažérskeho vzdelávania. Minister Ján Mikolaj vo svojom vystúpení ocenil mobilitu študentov EU, ako aj výsledky dosiahnuté v oblasti výskumu a vývoja. Pozitívne vníma aj jej zámery na najbližšie obdobie, akými sú príprava nového systému evidencie a hodnotenia kvality pedagogických aktivít učiteľov či celého vzdelávacieho procesu, ako aj zvyšovanie kvality doktorandského štúdia. Poukázal však aj na niektoré rezervy školy a odporúčania Akreditačnej komisie. V príhovore upozornil na tú skutočnosť, že EU má relatívne veľké množstvo akreditovaných študijných programov s podobným obsahom na jednotlivých fakultách. V dôsledku toho sú jednotlivé fakulty izolované a chýba im synergia v oblasti výskumu. Pedagogických pracovníkov povzbudil k publikačnej činnosti a výskumnej činnosti mladých vedeckých pracovníkov.
Fotogaléria

Bratislava 16. február 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku