Ekonomická univerzita v Bratislave bude mať centrum excelentnosti

03.06.2010

     Na pôde Ekonomickej univerzity (EU) v Bratislave bol dnes 3. júna 2010 predstavený projekt centra excelentnosti „Vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí". Pri tejto príležitosti odovzdal podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj rektorovi univerzity Rudolfovi Sivákovi slávnostný dekrét.
     Projekt sa bude realizovať v rámci operačného programu Výskum a vývoj a na jeho realizáciu si univerzita podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 2,5 mil. eur.
     Cieľom pracoviska je uskutočňovať ekonomický výskum na úrovni porovnateľnej s medzinárodným štandardom a zabezpečiť potrebný transfer vedeckých poznatkov do praxe. Vďaka špičkovej infraštruktúre budú môcť riešiteľské tímy v oblasti ekonomickej teórie využiť svoj potenciál na získanie a riešenie významných vedeckých projektov na národnej i medzinárodnej úrovni. Centrum zároveň významnou mierou podporí excelentný výskum na univerzite a prispeje k spolupráci jej jednotlivých fakúlt a pracovísk.
     V súlade s výskumným zameraním pracoviska bude osobitná pozornosť venovaná predovšetkým ekonomickému rastu SR, prebiehajúcim ekonomickým procesom v oblasti  meny, bankovníctva, finančných trhov a medzinárodných financií. Svoju pozornosť sústredí taktiež na regionálny rozvoj v kontexte súčasných ekonomík a aktuálne sociálno-ekonomické procesy a civilizačné výzvy. Venovať sa bude aj vývoju finančného sektora v podmienkach globalizácie a trvalo udržateľného rozvoja.
     V rámci nového pracoviska bude zriadených a vybavených sedem vysoko odborných laboratórií zameraných na najmodernejšie metódy výskumu v oblasti bankovníctva, makroekonomických a finančných analýz i poisťovníctva.
     Minister Ján Mikolaj na stretnutí ocenil dlhoročnú úspešnú výskumnú prácu univerzity a jej snahu zapájať sa do vedeckých projektov podporovaných EÚ. „Budem rád, ak aj tento projekt podporený z fondov EÚ výraznou mierou prispeje k zvyšovaniu konkurencieschopnosti ekonomiky, ako aj znižovaniu regionálnych rozdielov v rámci Slovenska," povedal vo svojom vystúpení Ján Mikolaj. Na záver zdôraznil význam budovania centier excelentnosti pre potreby výskumu a vývoja, ako aj z hľadiska požiadaviek praxe. Doteraz ich bolo na Slovensku vytvorených 67 a na ich realizáciu bolo schválených celkovo viac ako 220 mil. eur.
Fotogaléria

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku