EK spustí ďalšie iniciatívy na podporu vzdelávania mladých ľudí

  • Dátum: 01.06.2017
     V súlade so svojím záväzkom v rámci Investície do európskej mládeže prijala Európska komisia nové iniciatívy týkajúce sa školského a  vysokoškolského vzdelávania.
     Cieľom Novej stratégie pre vysokokvalitné, inkluzívne vzdelávanie orientované na budúcnosť je napomôcť členským štátom pri poskytovaní vysokokvalitného a inkluzívneho vzdelávania pre všetkých mladých ľudí, tak aby nadobudli vedomosti a zručnosti nevyhnutné pre participáciu v spoločnosti, dokázali reagovať na nové príležitosti a výzvy, ktoré prinášajú napríklad globalizácia a technologické zmeny,a vedeli sa uplatniť na trhu práce.
     Pokiaľ ide o školské vzdelávanie, zámerom EK v rámci oznámenia School development and excellent teaching for a great start in life“  je doplniť aktivity ČŠ v oblasti:
- Zvyšovania kvality a inkluzívnosti škôl
- Podpory excelentných učiteľov a riaditeľov škôl
- Zlepšovania riadenia školských systémov
     V tomto smere chce EK podporovať vzájomné učenia sa, mobility, partnerstvá, lepší zber informácií o osvedčených postupoch, a predstaviť nový podporný mechanizmus pre ČŠ, ktorý by im pomohol pri reformách vzdelávacích systémov.
     V nadväznosti na rozsiahlu verejnú konzultáciu k modernizácii vysokoškolského vzdelávania EK predstavila obnovenú agendu EÚ pre vysokoškolské vzdelávanie Renewed EU agenda for higher education, ktorá identifikuje 4 prioritné oblasti, v ktorých vidí priestor na podporu vysokoškolských inštitúcií a ČŠ:
- Zabezpečenie toho, aby vysokoškolské vzdelávanie vybavilo absolventov relevantnými zručnosťami
- Budovanie inkluzívnych vysokoškolských systémov
- Odstránenie inovačnej medzery medzi vysokoškolským vzdelávaním, výskumom a podnikateľským sektorom
- Zabezpečenie efektívnej spolupráce rôznych častí vysokoškolských systémov
     Hlavnou časťou tohto balíka je Návrh odporúčania o sledovaní uplatnenia absolventov, ktorý má motivovať ČŠ k zlepšeniu zberu informácií o uplatnení absolventov po ukončení štúdia. Tento návrh je tiež súčasťou Nového programu v oblasti zručností pre Európu.

Ilustračné foto: TASR
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku