EK schválila Slovensku operačný program Výskum a inovácie

  • Dátum: 29.10.2014
     Európska komisia schválila Slovensku operačný program (OP) Výskum a inovácie pre programové obdobie 2014 – 2020.
     „V tomto operačnom programe je pre Slovensko pripravených 2,266 miliardy eur, z toho viac ako tri štvrtiny všetkých finančných prostriedkov sú určené na posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií a zvyšná časť je alokovaná na podporu zvýšenia konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov,“ uviedol štátny tajomník ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Vladimír Kováčik. Zároveň zdôraznil, že z nového OP budú podporené aj aktivity v Bratislavskom kraji, v ktorom je sústredená väčšina vedeckých a výskumných inštitúcií.
     Kováčik tiež povedal, že OP Výskum a inovácie patrí medzi prvé v rámci EU, ktoré komisia schválila z viac ako 300 pripravovaných operačných programov.
     Plánované aktivity operačného programu Výskum a inovácie sú zamerané na podporu systémových opatrení s cieľom zlepšiť výkonnosť systému výskumu, vývoja a inovácií v prostredí SR a poskytovanie podporných služieb výskumným inštitúciám. Ďalej na konsolidovanie existujúcej výskumnej a inovačnej infraštruktúry a jej nevyhnutné rozšírenie a podporu kapacít s cieľom rozvoja excelentnosti v oblasti výskumu, vývoja a inovácií.
     Podpora v rámci operačného programu Výskum a inovácie je oproti programovému obdobiu 2007 – 2013 smerovaná do intenzívnejšej spolupráce akademickej sféry a podnikateľskej sféry v oblasti výskumu, vývoja a inovácií, keďže práve táto skupina aktivít má najväčší pozitívny vplyv na generovanie poznatkov a nových produktov, a tým aj pozitívny dopad na hospodársky rast SR.
     Aktivity na podporu konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov sú zamerané na stimulovanie podnikania, najmä prostredníctvom uľahčenia využívania nových nápadov v hospodárstve, podporu zakladania nových firiem a zvýšenie miery ich prežitia na trhu aj prostredníctvom vytvorenia podmienok pre podporu rastu, inovatívnosti a rozvoja. V rámci relevantných aktivít bude kladený dôraz na vytvorenie komplexného systému podpory internacionalizácie MSP.
     Operačný program Výskum a inovácie predstavuje spoločný programový dokument Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva hospodárstva SR pre poskytnutie podpory z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020 v oblasti zameranej na vytvorenie stabilného prostredia priaznivého pre inovácie pre všetky relevantné subjekty a podporu zvýšenia efektívnosti a výkonnosti systému výskumu, vývoja a inovácií, ako základného piliera pre zvyšovanie konkurencieschopnosti, udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti.
     Nový operačný program nadväzuje na operačný program Výskum a vývoj a operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast v programovom období 2007 – 2013.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku