Edukačné publikácie - Učebnice, učebné texty, pracovné zošity

Nákup a distribúcia učebníc pre školy je zabezpečovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na základe § 13 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Schválené učebnice, schválené učebné texty a schválené pracovné zošity vrátane ich prepisov do Braillovho písma alebo iných vhodných foriem prepisov poskytne ministerstvo školstva školám, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, na základe ich objednávky bezplatne alebo poskytne finančné prostriedky na ich zakúpenie. Ministerstvo školstva môže v priebehu kalendárneho roka poskytnúť školám, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, finančné prostriedky na zakúpenie učebníc odporúčaných ministerstvom školstva.
    
Podľa § 3 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov v kapitole ministerstva sa rozpočtujú aj finančné prostriedky na vydávanie učebníc, učebných textov a pracovných zošitov centrálne financovaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a na poskytnutie príspevku školám, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, na zakúpenie schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov. Rozdelenie finančných prostriedkov na vydávanie učebníc určuje ministerstvo na základe edičného plánu.

Edičný portál

     Na tomto webovom sídle sa nachádzajú aktuálne informácie o učebnicovej politike ministerstva, platné predpisy a iné dokumenty týkajúce sa edičnej činnosti ministerstva.

eAktovka – digitálne verzie učebníc

     Portál eAktovka sprístupňuje bezplatne učebnice v digitálnej forme žiakom a učiteľom základných a stredných škôl.
 

Skočiť na začiatok stránky