ECML zverejnilo plán medzinárodných workshopov realizovaných v roku 2021

  • Foto: ECML
  • Dátum: 17.02.2021

Európske centrum pre moderné jazyky Rady Európy sa zameriava na kľúčové otázky z oblasti jazykového vzdelávania, podporu excelentnosti, inovácie a efektivity v rôznych kontextoch oblasti vyučovania a učenia sa jazykov.

logo ECML

Jeho hlavnou úlohou je napomáhať členským štátom ECML efektívne implementovať jazykovú politiku do praxe. Prostredníctvom projektov štvorročných programových období sa ECML venuje najmä:

  • príkladom dobrej praxe z oblasti vyučovania a učenia sa jazykov,
  • podpore dialógu a výmene skúseností v jazykovom vzdelávaní,
  • školeniam multiplikátorov,
  • podpore profesionálnych sietí a výskumných projektov.

V rámci súčasného programového obdobia ECML na roky 2020 – 2023 s názvom Inšpirujúce inovácie v jazykovom vzdelávaní: meniace sa kontexty, rozvíjajúce sa kompetencie budú v priebehu roka 2021 usporiadané nasledovné medzinárodné workshopy s možnou účasťou zástupcu za SR:

Názov: Súbor nástrojov implementácie doplneného vydania Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky

Termín: 29. – 30. apríl 2021 (1. časť – on-line), 16. – 17. september 2021 (2. časť)

Profil účastníka: školiteľ učiteľov, vysokoškolský pedagóg, tvorca kurikula, tvorca testov, tvorca jazykovej politiky
 

Názov: Mediácia vo vyučovaní, učení sa a hodnotení

Termín: 18. – 19. máj 2021

Profil účastníka: tvorca jazykovej politiky, pedagóg, školiteľ učiteľov, vysokoškolský pedagóg, tvorca vzdelávacích materiálov, výskumný zamestnanec
 

Názov: Digitálne občianstvo prostredníctvom jazykového vzdelávania

Termín: 22. – 23. jún 2021

Profil účastníka: učiteľ, školiteľ učiteľov, vysokoškolský pedagóg, tvorca jazykovej politiky
 

Názov: Rozvoj kompetencií učiteľov v pluralitných prístupoch

Termín: 28. – 29. september 2021

Profil účastníka: učiteľ, školiteľ učiteľov, vysokoškolský pedagóg, tvorca politiky, tvorca kurikula pre vzdelávanie učiteľov
 

Názov: Zdroje na hodnotenie jazykových kompetencií ovládania materinského jazyka žiakov migrantov

Termín: november 2021 (dátum bude spresnený neskôr) 

Profil účastníka: učiteľ, zástupca inštitúcie v oblasti hodnotenia jazykových kompetencií, tvorca jazykovej politiky  
 

Medzinárodných workshopov Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy sa pravidelne zúčastňuje jeden zástupca za členskú krajinu ECML. Záujemcovia o účasť na workshope, ktorí zodpovedajú stanovenému profilu účastníka a majú odborné zázemie v danej téme konkrétneho projektu, môžu kontaktovať národnú nominačnú autoritu za SR so žiadosťou o bližšie informácie o možnej účasti. Pracovným jazykom väčšiny workshopov je anglický jazyk. V prípade prezenčnej formy workshopu sú cestovné náhrady (cestovné, ubytovanie, stravné) hradené pozývajúcou organizáciou, t.j. Európskym centrom pre moderné jazyky Rady Európy.   

Platforma Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy:
www.ecml.at

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku