Doučovanie – podporné opatrenie

Podľa § 8c ods. 1 písm. c) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov môže ministerstvo v rámci dohodovacieho konania so zriaďovateľom na jeho žiadosť upraviť objem pridelených finančných prostriedkov na podporné opatrenie, ktorým je „doučovanie“.

Cieľom podporného opatrenia je prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania v hodinách mimo vyučovania v stanovenom rozsahu zlepšovať vedomosti a zručnosti detí/žiakov a vyrovnávať rozdiely vo vedomostiach, zručnostiach a spôsobilostiach žiakov, ako aj eliminovať riziko opakovania ročníka a predčasného ukončenia vzdelávania žiakov.

Podporné opatrenie bude financované z rozpočtovej kapitoly ministerstva najneskôr od 1.9.2024.

V prílohe uvádzame žiadosť školy a žiadosť zriaďovateľa na pridelenie finančných prostriedkov na podporné opatrenie – doučovanie.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky