Dotácie MŠVVaŠ SR na prevenciu extrémizmu na rok 2018

V Ý Z V A
na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na prevenciu extrémizmu na rok 2018

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že z rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2018 vyčlenilo finančné prostriedky na poskytnutie dotácie na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho podujatia v oblasti prevencie extrémizmu.
  
Žiadosť predkladá oprávnený žiadateľ podľa bodu č. 3 výzvy písomne a zároveň elektronicky do 30 dní od zverejnenia výzvy na formulári s názvom Žiadosť o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na prevenciu extrémizmu na rok 2018  s označením na obálke:„Dotácia – prevencia extrémizmu“.
           
Žiadosť v písomnej podobe je potrebné zaslať na adresu:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
sekcia národnostného a inkluzívneho vzdelávania
Stromová 1
813 30 Bratislava

 
Žiadosť v elektronickej podobe je potrebné zaslať na adresu:
dominika.ocenasova@minedu.sk
 
Konečný termín na predloženie žiadostí podľa zverejnených požiadaviek je:
 
15. júl 2018
 
 
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku