Navigácia

Dotácie MŠVVaŠ SR na podporu vydávania odborných časopisov pre zamestnancov škôl a školských zariadení a časopisov pre deti, žiakov a poslucháčov škôl a školských zariadení na rok 2019

 


Zverejnenie výsledkov

Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu vydávania odborných časopisov pre zamestnancov škôl a školských zariadení a časopisov pre deti, žiakov a poslucháčov škôl a školských zariadení na rok 2019

 

Na základe Výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie MŠVVaŠ SR na podporu vydávania odborných časopisov pre zamestnancov škôl a školských zariadení a časopisov pre deti, žiakov a poslucháčov škôl a školských zariadení na rok 2019 (ďalej len „výzva“) bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v stanovenom termíne predložených 24 žiadostí.
 

Z podaných žiadostí komisia na vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu vydávania odborných časopisov pre zamestnancov škôl a školských zariadení a časopisov pre deti, žiakov a poslucháčov škôl a školských zariadení vybrala 18 oprávnených žiadateľov, ktorí splnili podmienky výzvy zverejnenej na webovom sídle ministerstva.
 

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky schválila výšku pridelených finančných prostriedkov 199 997 eur podľa návrhu komisie. Zoznam úspešných žiadateľov, ktorým bola dotácia schválená, je uvedený v prílohe č. 1. Zoznam žiadateľov, ktorým bola žiadosť o dotáciu zamietnutá, je uvedený v prílohe č. 2.

 


 


Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie MŠVVaŠ SR na podporu vydávania odborných časopisov pre zamestnancov škôl a školských zariadení a časopisov pre deti, žiakov a poslucháčov škôl a školských zariadenína rok 2019
 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) oznamuje, že z rozpočtu kapitoly na rok 2019 vyčlenilo finančné prostriedky na dotácie na podporu vydávania odborných časopisov pre zamestnancov škôl a školských zariadení a časopisov pre deti, žiakov a poslucháčov škôl a školských zariadení (ďalej len „časopisy“). Dotácie sa poskytujú  podľa § 6c ods.1 zákona č.597/2003Z.z. ofinancovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 597/2003Z.z.).
 
 
Dotáciu je možné poskytnúť jednotlivým žiadateľom v zmysle ustanovenia § 6c ods. 2 zákona č. 597/2003 Z. z.
 
Vytlačenú žiadosť so všetkými povinnými prílohami žiadosti podľa výzvy podáva žiadateľ listinne najneskôr do 30 dní od zverejnenia tejto výzvy (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) na adresu:
 
Ministerstvo  školstva,
vedy, výskumu  a športu SR
sekcia regionálneho školstva
Stromová 1
813 30 Bratislava 
 
s označením na obálke: „Časopisy – výzvana rok2019“
 
Vyplnenú žiadosť je potrebné poslať aj elektronicky (wordový dokument, v súbore Excel prílohu č. 1 k žiadosti) na adresu: casopisy@minedu.sk.

 Písomné žiadosti doručené pred zverejnením tejto výzvy ministerstvo nebude akceptovať.

 Písomné žiadosti doručené po stanovenom termíne či chybne spracované, komisia nebude   
 posudzovať. Zaslané žiadosti sa nevracajú.

Konečný termín predloženia žiadostí (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) podľa zverejnených požiadaviek je

 
16. 05. 2019.


 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky