Dotácie MŠVVaŠ SR na podporu vydávania odborných časopisov pre zamestnancov škôl a školských zariadení a časopisov pre deti, žiakov a poslucháčov škôl a školských zariadení na rok 2018

Zverejnenie výsledkov
Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu vydávania odborných časopisov pre zamestnancov škôl a školských zariadení a časopisov pre deti, žiakov a poslucháčov škôl a školských zariadení na rok 2018
 

 

Na základe Výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie MŠVVaŠ SR na podporu vydávania odborných časopisov pre zamestnancov škôl a školských zariadení a časopisov pre deti, žiakov a poslucháčov škôl a školských zariadení na rok 2018 (ďalej len „výzva“) bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v stanovenom termíne predložených 26 žiadostí.

Z podaných žiadostí komisia na vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu vydávania odborných časopisov pre zamestnancov škôl a školských zariadení a časopisov pre deti, žiakov a poslucháčov škôl a školských zariadení vybrala 16 žiadateľov, ktorí splnili podmienky výzvy zverejnenej na webovom sídle ministerstva.

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky schválila  výber a výšku pridelených finančných prostriedkov 195 352 eur.Zoznam úspešných žiadateľov, ktorým bola dotácia schválená, je uvedený v prílohe č. 1. Zoznam žiadateľov, ktorým bola žiadosť o dotáciu zamietnutá, je uvedený v prílohe č. 2.
 

 Súbor typu pdf  Príloha č. 1 - zoznam podporených žiadostí

 Súbor typu pdf  Príloha č. 2 - zoznam nepodporených žiadostí

 

 
 

Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie MŠVVaŠ SR na podporu vydávania odborných časopisov pre zamestnancov škôl a školských zariadení
a časopisov pre deti, žiakov a poslucháčov škôl a školských zariadení na rok 2018

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) oznamuje, že z rozpočtu kapitoly na rok 2018 vyčlenilo finančné prostriedky na dotácie na podporu vydávania odborných časopisov pre zamestnancov škôl a školských zariadení a časopisov pre deti, žiakov a poslucháčov škôl a školských zariadení (ďalej len „časopisy“). Dotácie sa poskytujú  podľa § 6c ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financova základných škôl, stredných škôl  a školských zariade v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 597/2003 Z. z.).

Dotáciu je možné poskytnúť jednotlivým žiadateľom v zmysle ustanovenia § 6c ods. 2 zákona č. 597/2003 Z. z.

 

Vytlačenú žiadosť so všetkými povinnými prílohami žiadosti podľa výzvy podáva žiadateľ listinne najneskôr do 30 dní od zverejnenia tejto výzvy (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) na adresu:

 

Ministerstvo  školstva,

vedy, výskumu  a športu SR

sekcia regionálneho školstva

Stromová 1

813 30 Bratislava

 

   s označením na obálke: „Časopisy – výzva na rok 2018

 

Vyplnenú žiadosť je potrebné poslať aj elektronicky na adresu: casopisy@minedu.sk.

Písomné žiadosti doručené pred zverejnením tejto výzvy ministerstvo nebude akceptovať.

Písomné žiadosti doručené po stanovenom termíne či chybne spracované, komisia nebude posudzovať. Zaslané žiadosti sa nevracajú.

 

Konečný termín predloženia žiadostí (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) podľa zverejnených požiadaviek je

17. 04. 2018.

 

 

 

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku