Dotácie MŠVVaŠ SR na podporu praktického výcviku žiakov na detských dopravných ihriskách na rok 2018


Informácia o hodnotení a výbere žiadostí o poskytnutie dotácie MŠVV a Š SR na podporu praktického výcviku žiakov na detských dopravných ihriskách na rok 2018
 
 
Na základe výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu praktického výcviku žiakov na detských dopravných ihriskách na rok 2018 sa dňa 17. 5. 2018 uskutočnilo na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky rokovanie medzirezortnej komisie.
 
Medzirezortná komisia posudzovala 37 žiadostí o poskytnutie dotácie, ktoré boli predložené na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Dotácia bola poskytnutá 35 žiadateľom. Dvaja žiadatelia nepredložili požadované údaje a doklady. Finančné prostriedky vo výške 150 000 EUR boli rozdelené 35 žiadateľom. Podrobnosti sa nachádzajú v prílohách 1 a 2.
 
Výšku pridelených finančných prostriedkov schválila ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa návrhu medzirezortnej komisie.Súbor typu pdf Príloha č. 1 k záverečnému uzneseniu - DDI 2018

Súbor typu pdf Príloha č. 2 k záverečnému uzneseniu - DDI 2018

 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na podporu praktického výcviku žiakov na detských dopravných ihriskách
na rok 2018
 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 23. marca 2018 Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na podporu praktického výcviku žiakov na detských dopravných ihriskách (ďalej len „DDI“) na rok 2018. Finančné prostriedky sa neposkytujú na výstavbu DDI.
 
Dotáciu je možné poskytnúť jednotlivým žiadateľom (prevádzkovateľom DDI) podľa § 6c ods. 2 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Napríklad za školské zariadenia podľa § 112 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré prevádzkujú DDI, predkladajú žiadosti o poskytnutie dotácie ich zriaďovatelia podľa § 6c ods. 2 písm. a).
 
Žiadosť s príslušnými náležitosťami a dokladmi zašle žiadateľ na MŠVV a Š SR najneskôr
 
do 21. apríla 2018.

 
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku