Dotácie MŠVVaŠ SR na obnovu výchovy a vzdelávania vo vzdelávacích oblastiach Matematika a práca s informáciami a Človek a príroda na rok 2018ZVEREJNENIE výsledkov


Výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
na obnovu výchovy a vzdelávania vo vzdelávacích oblastiach
Matematika a práca s informáciami a Človek a príroda na rok 2018

 
V rámci Výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na obnovu výchovy a vzdelávania vo vzdelávacích oblastiach Matematika a práca s informáciami a Človek a príroda na rok 2018 bolo sekcii regionálneho školstva doručených 19 žiadostí.
 
Z predložených žiadostí bolo vyradených 5 žiadostí, ktoré nesplnili podmienky výzvy.
 
Z hodnotených žiadostí boli vybrané Komisiou na vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na obnovu výchovy a vzdelávania vo vzdelávacích oblastiach Matematika a práca s informáciami a Človek a príroda v celkovej výške 19 700 € tri  žiadosti na pridelenie dotácie, ktorej výšku schválila ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

 
Výzva
na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na obnovu výchovy a vzdelávania vo vzdelávacích oblastiach Matematika a práca s informáciami a Človek a príroda na rok 2018
 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že z rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2018 vyčlenilo finančné prostriedky na poskytnutie dotácie pre oblasť obnovy výchovy a vzdelávania vo vzdelávacích oblastiach Matematika a práca s informáciami a Človek a príroda.
 
Obnova výchovy a vzdelávania vo vzdelávacích oblastiach Matematika a práca s informáciami a Človek a príroda je zameraná na rozvoj tvorivosti žiakov s využitím poznatkov získaných ďalším vzdelávaním pedagogických a odborných zamestnancov v príslušných vzdelávacích oblastiach.
 
Žiadosť predkladá oprávnený žiadateľ podľa bodu č. 3 výzvy písomne a zároveň elektronickydo 30 dní od zverejnenia výzvy na formulári s názvom Žiadosť o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na obnovu výchovy a vzdelávania vo vzdelávacích oblastiach Matematika a práca s informáciami a Človek a príroda na rok 2018.
 
Žiadosť v písomnej podobe je potrebné zaslať na adresu:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
sekcia regionálneho školstva
Stromová 1
813 30 Bratislava
 
Žiadosť v elektronickej podobe je potrebné zaslať na adresu:
matematika-clovek@minedu.sk
 
Konečný termín na predloženie žiadostí podľa zverejnených požiadaviek je:
 
16. máj 2018
 
 
 
 
 
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku