Dotácia štátu na stravovanie detí a žiakov

23.08.2019

     Aj keď agenda zákona o dotáciách, tzv. obedov zadarmo, spadá do kompetencie ministerstva práce, z pohľadu rezortu školstva je potrebné upozorniť na stále platnú legislatívu v tejto oblasti.
     Podľa školského zákona totiž výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a režijné náklady, ako aj podmienky úhrady určuje zriaďovateľ, t. j. obec, a to všeobecne záväzným nariadením.
     Ak zriaďovateľ zariadenia školského stravovania určí výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni, potom zákonný zástupca prispieva na ich úhradu. O výške príspevku rozhoduje zriaďovateľ, čiže konkrétna obec.
     V rámci zákona o dotáciách (tzv. obedoch zadarmo) štát prostredníctvom rezortu práce poskytuje dotáciu, ktorá je určená na stravovanie žiakov a zriaďovateľ je zároveň povinný znížiť úhradu zákonného zástupcu dieťaťa v zariadení školského stravovania o dotáciu vo výške 1,20 eur.
     Výšku ďalších príspevkov zákonného zástupcu na režijné náklady má právo určiť obec všeobecne záväzným nariadením.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku