Dohodovacie konanie

Dohodovacie konanie upravuje §8c zákona 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dohodovacím konaním je úprava výšky pridelených normatívnych finančných prostriedkov zriaďovateľovi o objem finančných prostriedkov pridelených najmä z dôvodu:

a) nedostatku finančných prostriedkov na osobné náklady a na prevádzkové náklady,
b) nákladov súvisiacich s činnosťou predsedu školskej maturitnej komisie, predsedu predmetovej maturitnej komisie a jej členov vrátanie odborníkov z praxe, predsedu skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku a pre absolventskú skúšku a jej členov vrátane odborníkov z praxe.

Dohodovacie konanie podľa písm. a) sa začína na žiadosť zriaďovateľa. Žiadosť predkladá zriaďovateľ ministerstvu prostredníctvom príslušného odboru školstva okresného úradu v sídle kraja v priebehu kalendárneho roka. Žiadosť obsahuje najmä požadovanú výšku a zdôvodnenie nedostatku finančných prostriedkov.

Dohodovacie konanie podľa písm. b) sa rieši osobitne v časti Maturity a záverečné skúšky.

Ministerstvo prideľuje finančné prostriedky na základe dohodovacieho konania zriaďovateľovi prostredníctvom príslušného okresného úradu. Výsledky dohodovacieho konania sú zverejnené v časti Normatívne financovanie - Aktuálne informácie.

V roku 2021 ministerstvo školstva prostredníctvom dohodovacieho konania poskytne finančné prostriedky na zabezpečenie kombinovanej formy vzdelávania v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID – 19.

Do dohodovacieho konania za účelom dofinancovania osobných nákladov môže vstúpiť zriaďovateľ školy, ktorý nevie pokryť zvýšené nároky na zabezpečenie vzdelávania v školách v oranžovej alebo červenej fáze (vyučovanie prezenčnou a dištančnou formou súčasne).

Žiadosť zriaďovateľa o dohodovacie konanie ( viď dolu) bude obsahovať sumár požiadaviek škôl v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti na navýšenie finančných prostriedkov spolu s údajmi o počte navyše odučených hodín v súvislosti so zabezpečením kombinovaného vzdelávania a počte zamestnancov, ktorí tieto hodiny zabezpečovali.  Prílohou budú požiadavky jednotlivých škôl.

Žiadosti budú zriaďovatelia predkladať odboru školstva okresného úradu v sídle kraja v mesačných intervaloch, a to spätne vždy za predchádzajúci mesiac najneskôr do 10. dňa v mesiaci.

  • Dohodovacie konanie rok 2021
  • Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku