Dohodovacie konanie

Dohodovacie konanie upravuje §8c zákona 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dohodovacím konaním je úprava výšky pridelených normatívnych finančných prostriedkov zriaďovateľovi o objem finančných prostriedkov pridelených najmä z dôvodu:

a) nedostatku finančných prostriedkov na osobné náklady a na prevádzkové náklady,
b) nákladov súvisiacich s činnosťou predsedu školskej maturitnej komisie, predsedu predmetovej maturitnej komisie a jej členov vrátanie odborníkov z praxe, predsedu skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku a pre absolventskú skúšku a jej členov vrátane odborníkov z praxe.

Dohodovacie konanie podľa písm. a) sa začína na žiadosť zriaďovateľa. Žiadosť predkladá zriaďovateľ ministerstvu prostredníctvom príslušného regionálneho úradu školskej správy v priebehu kalendárneho roka. Žiadosť obsahuje najmä požadovanú výšku a zdôvodnenie nedostatku finančných prostriedkov.

Dohodovacie konanie podľa písm. b) sa rieši osobitne v časti Maturity a záverečné skúšky.

Ministerstvo prideľuje finančné prostriedky na základe dohodovacieho konania zriaďovateľovi prostredníctvom príslušného regionálneho úradu školskej správy. Výsledky dohodovacieho konania sú zverejnené v časti Normatívne financovanie - Aktuálne informácie.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky