Dohodovacie konanie - Ukrajina - aktualizované 19.8.2022

V roku 2022 ministerstvo nebude riešiť požiadavky zriaďovateľov škôl súvisiace so zvýšenými osobnými a prevádzkovými nákladmi z dôvodu prijatia žiakov z Ukrajiny prostredníctvom dohodovacieho konania (§8c zákona 597/2003 Z. z. o financovaní...) z toho dôvodu, že plánuje poskytovať školám „európsky normatív“ na žiakov z Ukrajiny.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) pripravuje projekt s názvom „Podpora začlenenia detí, žiakov a študentov z Ukrajiny v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine“ na podporu integrácie detí/žiakov z Ukrajiny v materských školách, špeciálnych materských školách (ďalej len „MŠ“), v základných školách a špeciálnych základných školách (ďalej len „ZŠ“) a vo všetkých typoch stredných škôl a špeciálnych stredných škôl (ďalej len „SŠ“).  Projekt bude financovaný z EŠIF.

Cieľom projektu bude poskytovať MŠ, ZŠ a SŠ finančné prostriedky - „európsky normatív“ na ich deti/žiakov v postavení žiadateľa o poskytnutie dočasného útočiska, alebo ktorým bolo poskytnuté dočasné útočisko na území SR (ďalej len „deti/žiaci z Ukrajiny“).

Oprávnenými školami sú školy/MŠ zaradené do siete škôl a školských zariadení SR, ktoré nie sú financované prevažne zo súkromných zdrojov, t. j. súkromné zdroje nepredstavujú 50 % a viac.

Finančné prostriedky bude poskytovať ministerstvo prostredníctvom príspevku na špecifiká podľa § 4af zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Finančné prostriedky budú poskytované prostredníctvom zriaďovateľa školám podľa počtu detí/žiakov z Ukrajiny a mesačného príspevku na žiaka/dieťa z Ukrajiny vo výške:

  •  182 €  na dieťa MŠ
  •  218 € pre žiakov ZŠ
  •  218 € pre žiakov 1. – 4. ročníka osemročných gymnázií,
  •  177 €  pre žiakov gymnázií a ročníkov 5. - 8. osemročných gymnázií
  •  227 € pre žiakov konzervatórií
  •  232 € pre žiakov stredných odborných škôl
  •  346 € pre žiakov odborných učilíšť a praktických škôl

Podmienkou pre poskytnutie finančných prostriedkov je žiadosť zriaďovateľa predložená ministerstvu prostredníctvom regionálneho úradu školskej správy (RÚŠS). Ministerstvo v tejto veci už so zriaďovateľmi komunikovalo.

  1. Dofinancovanie  príspevku za mesiace marec - august 2022

Finančné prostriedky z projektu - „európsky normatív“ na deti/žiakov z Ukrajiny budú poskytnuté základným a stredným školám vrátane špeciálnych (nie materským školám).

Za obdobie marec až august 2022 budú finančné prostriedky poskytnuté sumárne (predpokladáme v septembri 2022) zriaďovateľom a následne školám  na základe žiadosti zriaďovateľa.  Ministerstvo v tejto veci už so zriaďovateľmi komunikovalo.

  1. Poskytovanie finančných prostriedkov ZŠ, SŠ vrátane špeciálnych od septembra 2022

Finančné prostriedky budú poskytované od septembra 2022 počas školského roka 2022/2023 mesačne, vždy po ukončení mesiaca na základe počtu žiakov z Ukrajiny, ktorí boli zaevidované v školských informačných systémoch k poslednému dňu mesiaca.

Podmienkou pre poskytnutie finančných prostriedkov je žiadosť zriaďovateľa predložená ministerstvu prostredníctvom RÚŠS. Ministerstvo v tejto veci už so zriaďovateľmi komunikovalo.

  1. Podpora integrácie detí z Ukrajiny z EŠIF v materských školách od septembra 2022

Finančné prostriedky budú poskytované od septembra 2022 počas školského roka 2022/2023 mesačne, vždy po ukončení mesiaca na základe počtu detí z Ukrajiny, ktoré boli zaevidované v školských informačných systémoch k poslednému dňu mesiaca.

Podmienkou pre poskytnutie finančných prostriedkov je žiadosť zriaďovateľa predložená ministerstvu prostredníctvom RÚŠS. Ministerstvo v tejto veci už so zriaďovateľmi komunikovalo.

V súvislosti s vyššie uvedeným upozorňujeme, že deti/žiaci z Ukrajiny nebudú vstupovať do výkazu Eduzber, ani do výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 v septembri 2022.

Účel použitia finančných prostriedkov poskytnutých prostredníctvom „európskych normatívov“ bude rovnaký ako účel normatívnych finančných prostriedkov financovaných zo ŠR.

Skočiť na začiatok stránky