Dohodovacie konanie – stabilizačné odmeny pedagogickým a odborným zamestnancom škôl (200 €/pedagogický, odborný zamestnanec)

Október, december 2021 (V11, V15, V18)

Finančné prostriedky boli poskytnuté na pokrytie nákladov v súvislosti s vyplatením odmien pre:

  • pedagogických a odborných zamestnancov na školách všetkých typov zriaďovateľov a
  • pedagogických a odborných zamestnancov školských zariadení, ktoré zriaďuje OU v sídle kraja

Cieľom odmeny je stabilizovať zamestnancov v regionálnom školstve a ohodnotiť ich prácu v súvislosti s náročným pandemickým obdobím. O výške odmeny rozhoduje riaditeľ školy.

Výška príspevku na jedného pedagogického a odborného zamestnanca sa vypočítala z prepočítaného počtu zamestnancov k 30.6.2021 podľa Štvrťročného výkazu o práci v školstve Škol(MŠVVŠ SR) 1-04 a sumy 200 € na pedagogického a odborného zamestnanca a prislúchajúce odvody.

Finančné prostriedky boli poskytnuté zriaďovateľom, ktorí vstúpili do dohodovacieho konania (zriaďovatelia predkladali žiadosti odborom školstva OÚ v sídle kraja do 20. septembra 2021) podľa § 8c ods. 1 písm. a) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Prehľad pridelených finančných prostriedkov je uvedený v prílohe.

Finančné prostriedky neboli poskytnuté na pedagogických a odborných zamestnancov MŠ, ZUŠ, JŠ a ŠZ ( ŠKD, CVČ, internáty, ŠJ....) ktoré zriaďujú obce, VUC, cirkevní a súkromní zriaďovatelia.

 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky