Dohodovacie konanie - navýšenie osobných nákladov zamestnancov škôl a štátnych ŠZ podľa KZ (350 €/zamestnanec)

December 2021 (V17)

Finančné prostriedky boli poskytnuté na pokrytie nákladov v súvislosti s vyplatením odmien (350 €/osoba):

  • všetkým zamestnancom škôl (pedagogickým, odborným a nepedagogickým na školách všetkých typov zriaďovateľov)  a
  • všetkým zamestnancom štátnych školských zariadení ( školské zariadenia, ktoré zriaďuje OÚ v sídle kraja)

podľa čl. II odstavca 4 Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2021 v zmysle Dodatku č.1.

Ministerstvo pri výpočte vychádzalo z prepočítaného počtu zamestnancov k 30.9.2021 podľa štatistického výkazu Škol (MŠVVaŠ SR) 1-04.

Navýšenie osobných nákladov zamestnancov škôl a štátnych školských zariadení predstavuje 350 € a k tomu prislúchajúce odvody na zamestnanca, ktorého pracovný pomer trvá ku dňu 31. decembra 2021 najmenej šesť mesiacov. Nárok na poskytnutie odmeny nevzniká zamestnancovi, ktorému ku dňu 31. decembra 2021 plynie výpovedná doba. Ak zamestnanec vykonáva prácu v kratšom týždennom čase, ako je ustanovený týždenný pracovný čas u zamestnávateľa, odmena sa pomerne kráti.

Finančné prostriedky budú poskytnuté zriaďovateľom škôl a štátnych školských zariadení v rámci dohodovacieho konania podľa § 8c ods. 1 písm. a) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Finančné prostriedky neboli poskytnuté na zamestnancov MŠ, ZUŠ, JŠ a ŠZ ( ŠKD, CVČ, internáty, ŠJ....) ktoré zriaďujú obce, VUC, cirkevní a súkromní zriaďovatelia.

Prehľad pridelených finančných prostriedkov je uvedený v prílohe.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky