Dohodovacie konanie - navýšenie osobných nákladov škôl a štátnych školských zariadení

Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky poskytlo v decembri 2022 finančné prostriedky podľa § 8c ods. 1 písm. a) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov na navýšenie osobných nákladov škôl a  školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti RÚŠS. Tieto finančné prostriedky môžu byť použité na vyplatenie odmeny pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl všetkých zriaďovateľov a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti RÚŠS najmä z dôvodu  angažovania sa v oblasti pripravovaných školských reforiem. Rozhodnutie o poskytnutí odmeny kľúčovým zamestnancom je v kompetencii riaditeľa školy/štátneho školského zariadenia.

Pri výpočte sa vychádzalo z prepočítaného počtu pedagogických a odborných zamestnancov k 30.9.2022 v štatistickom výkaze Škol (MŠVVaŠ SR) 1-04.

Podmienkou poskytnutia finančných prostriedkov bol vstup zriaďovateľa do dohodovacieho konania na dofinancovanie osobných nákladov. V prípade, že bol celkový prepočítaný počet zamestnancov školy menší ako 1, neboli finančné prostriedky poskytnuté.

Prehľad pridelených finančných prostriedkov je uvedený v prílohe. Školy bez právnej subjektivity sú v prehľade po školách uvedené pod identifikačnými údajmi svojho zriaďovateľa.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky