Dohodovacie konanie - dofinancovanie výchovno-vzdelávacích aktivít počas jarných prázdnin "Jarné školy"

     Základné a stredné školy mohli počas jarných prázdnin v školskom roku 2020/2021 organizovať tzv. „Jarné školy“ ako súčasť opatrení na zmiernenie dopadov pandémie COVID- 19 vo výchove a vzdelávaní. Cieľom jarných škôl bola možnosť nadobudnúť, prípadne upevniť si vedomosti, zručnosti, schopnosti a spôsobilosti, ktoré si žiaci nedostatočne osvojili počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách a podporiť najmä tých žiakov, ktorí nemali prístup k plnohodnotnému dištančnému vzdelávaniu.

    Na pokrytie výdavkov na organizáciu „Jarnej školy“ boli poskytnuté prostredníctvom dohodovacieho konania §8c zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

     Do dohodovacieho konania vstúpilo celkom 52 zriaďovateľov, z toho 47 obcí, 4 súkromní zriaďovatelia a 1 cirkevný zriaďovateľ. Celkové požiadavky zriaďovateľov, ktorí vstúpili do dohodovacieho konania predstavovali sumu 58 551 €. Po vylúčení požiadaviek nad rámec financovania jarných škôl (osobné náklady nad odporúčanú sumu odmien a položky financované prostredníctvom podielových daní), boli zriaďovateľom poskytnuté finančné prostriedky v celkovej sume 55 401 €.

     Prehľad poskytnutých finančných prostriedkov jednotlivým zriaďovateľom je uvedený v prílohe.

 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky