Dohodovacie konanie - dofinancovanie prevádzkových nákladov - november, december 2021 (V12, V15, V18) – 30 €/žiak

Finančné prostriedky boli poskytnuté zriaďovateľom základných, stredných a  špeciálnych škôl na dofinancovanie prevádzkových nákladov. Z týchto finančných prostriedkov môžu školy uhradiť zvýšené náklady na  energie, náklady na bežnú údržbu ( opravy, maľovky...) alebo modernizáciu priestorov, napríklad nové lavice, materiálne vybavenie učební a podobne.

Finančné prostriedky boli poskytnuté zriaďovateľom, ktorí vstúpili do dohodovacieho konania (zriaďovatelia predkladali žiadosti odborom školstva OÚ v sídle kraja do 28. októbra 2021) podľa § 8c ods. 1 písm. a) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Výška finančných prostriedkov bola vypočítaná ako 30 € na jedného žiaka v dennej forme štúdia podľa údajov zo zberu dát k 15.9.2021.

Prehľad pridelených finančných prostriedkov je uvedený v prílohe.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky