Dohodovacie konanie - dofinancovanie osobných nákladov (50 €/zamestnanec – prenesené kompetencie štátnej správy)

November, december (V14, V15, V18)

Finančné prostriedky boli poskytnuté na pokrytie nákladov v súvislosti s vyplatením odmien pre:

  • pedagogických, odborných  a nepedagogických zamestnancov na školách všetkých typov zriaďovateľov a
  • pedagogických, odborných  a nepedagogických zamestnancov školských zariadení, ktoré zriaďuje OU v sídle kraja.

Finančné prostriedky môžu byť použité na vyplatenie odmeny alebo jednorazové zvýšenie osobného príplatku zamestnancov škôl a štátnych školských zariadení vrátane vedúcich zamestnancov.

Cieľom odmeny je oceniť prácu zamestnancov v regionálnom školstve v súvislosti s náročným pandemickým obdobím.

Výška príspevku na jedného zamestnanca sa vypočítala z prepočítaného počtu zamestnancov k 30.9.2021 podľa Štvrťročného výkazu o práci v školstve Škol(MŠVVŠ SR) 1-04 a sumy 50 € na pedagogického, odborného a nepedagogického zamestnanca a prislúchajúce odvody.

Finančné prostriedky boli poskytnuté zriaďovateľom, ktorí vstúpili do dohodovacieho konania (zriaďovatelia predkladali žiadosti odborom školstva OÚ v sídle kraja do 20. septembra 2021) podľa § 8c ods. 1 písm. a) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Prehľad pridelených finančných prostriedkov je uvedený v prílohe.

Finančné prostriedky neboli poskytnuté pre zamestnancov MŠ, ZUŠ, JŠ a ŠZ ( ŠKD, CVČ, internáty, ŠJ....), ktoré zriaďujú obce, VUC, cirkevní a súkromní zriaďovatelia.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky