Navigácia

Dohodovacie konanie - 500 € odmeny – poskytnuté finančné prostriedky 1. etapa – 23.9.2022

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) poskytlo zriaďovateľom, ktorí vstúpili do dohodovacieho konania podľa  § 8c  zákona  č.  597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov finančné prostriedky z dôvodu zabezpečenia plnenia Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2022, podľa ktorého zamestnávateľ poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný pomer trvá ku dňu 31. augustu 2022, odmenu podľa  § 20 ods. 1 písm. a) zákona o odmeňovaní v sume 500 eur.

Pri výpočte finančných prostriedkov na tento účel ministerstvo vychádzalo z databázy údajov o požadovanej sume finančných prostriedkov (mzdy a prislúchajúce odvody) a o počte zamestnancov škôl, ktorým má byť odmena vyplatená.

Údaje v databáze zadávali školy prostredníctvom elektronického formulára, ktorý bol zverejnený na webovom sídle ministerstva. Údaje, ktoré ministerstvo od škôl pozbieralo, boli následne kontrolované. Pri posudzovaní nároku na poskytnutie finančných prostriedkov bolo zohľadnené:

  • vstup zriaďovateľa do dohodovacieho konania a správnosť údajov vo formulári,
  • výška požadovaných finančných prostriedkov na mzdy a na odvody na jedného prepočítaného zamestnanca (prepočítaný stav podľa výšky pracovného úväzku),
  • výsledok porovnania prepočítaného počtu zamestnancov školy zo Súhrnného výkazu o práci v školstve Škol (MŠVVaŠ SR) 1-04 s počtom zamestnancov, pre ktorých škola požaduje poskytnutie finančných prostriedkov na vyplatenie odmeny.

Školám, ktoré vyplnili formulár nesprávne, neboli poskytnuté finančné prostriedky.

Tieto školy budú mať možnosť elektronický formulár na adrese odmeny.iedu.sk opakovane vyplniť v náhradnom termíne od 28.9. – 5.10.2022  spolu so školami, ktoré formulár nevyplnili vôbec. 

Upozorňujme, že možnosť vyplniť elektronický formulár budú mať iba školy a štátne školské zariadenia, ktoré v pôvodnom termíne elektronický formulár nevyplnili, alebo ho vyplnili nesprávne. Zoznam škôl, ktoré budú mať možnosť vyplniť formulár v 2. kole uvádzame v časti Súbory na stiahnutie.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky