Dodatok č. 11 k ŠVP

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky schválilo pod číslom 2022/10162:2-A2140 s účinnosťou od 1. 9. 2022 Dodatok č. 11, ktorým sa menia a zosúlaďujú štátne vzdelávacie programy pre primárne vzdelávanie – 1. stupeň ZŠ a nižšie stredné vzdelávanie – 2. stupeň ZŠ so znením školského zákona a vyhlášky o základnej škole, a to vrátane rámcových učebných plánov a poznámkam k nim pre základné školy s vyučovacím jazykom slovenským, pre ZŠ s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny a pre ZŠ s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny. Súčasťou dodatku je aj zmena vzdelávacích štandardov vyučovacieho predmetu  slovenský  jazyk  a  literatúra  s  vyňatím  učiva  o  neúplnej  vete  (2. ročník).

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky