Dodatky k ŠVP pre základné vzdelávanie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydalo k Štátnemu vzdelávaciemu programu pre základné vzdelávanie schváleného pod číslom 2023/831:7-A2140 tieto dodatky:

Skočiť na začiatok stránky