Navigácia

Dodatky k RUP a ŠVP pre ZŠ

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva:

- dodatok č. 1, ktorým sa mení Rámcový učebný plán pre ZŠ s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny (platný od 1. 9. 2015) s účinnosťou od 1. septembra 2017 začínajúc prvým ročníkom

Súbor typu pdf Dodatok č. 1 (VJNM)

- dodatok č. 1, ktorým sa mení Rámcový učebný plán pre nižšie stredné vzdelávanie (platný od 1. septembra 2011) s účinnosťou od 1. septembra 2017, s platnosťou v 9. ročníku v školskom roku 2017/2018; 2018/2019

Súbor typu pdf Dodatok č. 1 (Dejepis)

- dodatok č. 1, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre primárne vzdelávanie a Štátny vzdelávací program pre nižšie stredné vzdelávanie (platný od  1. 9. 2015) s účinnosťou od 1. septembra 2017, v bode č. 1 s platnosťou v 9. ročníku v školskom roku 2019/2020 - ZRUŠENÉ DODATKOM Č. 2,

- dodatok č. 2, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre primárne vzdelávanie a Štátny vzdelávací program pre nižšie stredné vzdelávanie (platný od  1. 9. 2015) s účinnosťou od 1. septembra 2017, v bode č. 1 s platnosťou v 9. ročníku v školskom roku 2019/2020.  
     Týmto dodatkom sa zrušuje Dodatok č. 1 k štátnemu vzdelávaciemu programu pre primárne vzdelávanie a štátnemu vzdelávaciemu programu pre nižšie stredné vzdelávanie, ktorý schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 11. mája 2017.

Súbor typu pdf Dodatok č. 2
 
Skočiť na začiatok stránky