Dočasné kritériá na udelenie oprávnenia na používanie označenia „výskumná univerzita“

(1) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 113ah ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zverejňuje dočasné kritériá na udelenie oprávnenia na používanie označenia „výskumná univerzita“ (ďalej len „dočasné kritérium“).  

(2) Podľa § 113ah ods. 5 zákona dočasné kritériá zohľadnia hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokej školy v rámci poslednej komplexnej akreditácie činností vysokej školy uskutočnenej podľa predpisov účinných do 31. októbra 2018.

(3) Dočasné kritériá zohľadňujú hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokej školy vykonané Akreditačnou komisiou a jej pracovnými skupinami v rámci poslednej komplexnej akreditácie činností vysokej školy uskutočnenej podľa predpisov účinných do 31. októbra 2018 a kritérií na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy zo 4. apríla 2013 v znení opravy zo 14. apríla 2014 a neskorších doplnení.

(4) Pre udelenie oprávnenia na používanie označenia „výskumná univerzita“ je rozhodujúci číselne vyjadrený profil kvality výskumnej činnosti vysokej školy a počet oblastí výskumu, v ktorých sa uskutočnilo hodnotenie tvorivej činnosti vysokej školy v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy.

(5) Číselne vyjadrený profil kvality výskumnej činnosti vysokej školy sa určí ako vážený priemer celkových profilov kvality výskumnej činnosti fakulty v hodnotenej oblasti.1) Váhy sú priemerné počty akademických zamestnancov, ktorých výstupy sa hodnotili za danú fakultu a hodnotenú oblasť.

(6) Vysoká škola je oprávnená používať označenie „výskumná univerzita“, ak  
a. číselne vyjadrený profil kvality výskumnej činnosti vysokej školy je viac ako 3,46 a 
b. v rámci hodnotenia tvorivej činnosti vysokej školy vykonanej v rámci komplexných akreditácií činností vysokých škôl, ktoré boli ukončené v rokoch 2015 až 2018, sa vykonalo hodnotenie v najmenej troch rôznych oblastiach výskumu.2
 
Schválené v Bratislave dňa 26. júla 2019 
 
JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD. v.r.
     ministerka   

1) Odsek 29 Kritérií na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy.
2) Hodnotenie v rovnakej oblasti výskumu na rôznych súčastiach vysokej školy sa považuje na tieto účely za hodnotenie v jednej oblasti výskumu.
Skočiť na začiatok stránky