Do výzvy na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier sa zapojilo takmer 270 projektov

  • Dátum: 05.08.2017
     Vo výzve na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier posudzovali odborní hodnotitelia 268 žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Vo výzve, v ktorej oprávnenými žiadateľmi boli výhradne subjekty z podnikateľského sektora, avšak v partnerstve s vedecko-výskumnými pracoviskami, bolo úspešných celkom 62 žiadateľov. Cieľom tejto výzvy bola podpora výskumu v prepojení priamo s praxou.
     Zámerom výzvy bola výraznejšia podpora aplikovaného výskumu v úzkej spolupráci s podnikateľským sektorom tak, aby boli výskumné aktivity naviazané priamo na prax. Žiadateľmi tak mohli byť len podnikateľské subjekty, ale v partnerstve s výskumnými inštitúciami. Podmienky oprávnenosti žiadateľov boli odsúhlasené a prerokované so zástupcami akademickej i podnikateľskej obce, ktorí tak boli do prípravy výzvy aktívne zapojení, pričom zámer výzvy bol jednohlasne schválený ešte 30. novembra 2015. Hlasovali zaň aj predstavitelia renomovaných akademických inštitúcií, ako rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, najvýznamnejších vedecko-výskumných inštitúcií, ktorou je Slovenská akadémia vied, či odborných zväzov (Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií, Klub 500, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR a pod.).
     Dokopy bolo vo výzve doručených 268 žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP), z toho celkovo bolo úspešných 62 žiadateľov. Spolu 132 žiadostí o NFP bolo umiestnených v tzv. Zásobníku projektov, 74 bolo z rôznych dôvodov neschválených. Žiadosti posudzovali externí odborní hodnotitelia, ktorí sa prihlásili do otvorenej, verejnej výzvy trvajúcej približne rok. Odborní hodnotitelia posudzovali projekty na základe hodnotiacich podmienok, ktoré boli schválené v máji 2016 Monitorovacím výborom, v ktorom sú zástupcovia štátneho, podnikateľského aj akademického sektora. Na základe splnenia podmienok vybrali na získanie podpory nezávislí externí odborní hodnotitelia 62 projektov, ktoré sa špecializujú na materiálový výskum a nanotechnológie, informačno-komunikačné technológie, biotechnológie a biomedicínu, pôdohospodárstvo a životné prostredie či udržateľnú energetiku.
     V partnerstve s víťaznými žiadateľmi boli aj slovenské verejné vysoké školy, vrátane výskumných univerzít, a odborné pracoviská Slovenskej akadémie vied. Tieto výskumné pracoviská získajú prostredníctvom partnerstva takmer 67 mil. eur vďaka tomu, že sa zapojili až do 59 projektov zo 62 úspešných.
     Tri z nich sa tak zaradili aj medzi päť najúspešnejších subjektov z hľadiska získaných finančných prostriedkov. Ide o Žilinskú univerzitu v Žiline, Technickú univerzitu v Košiciach a Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave, ktoré sa celkovo ako partneri budú podieľať na 38 projektoch zo 62 schválených. Z toho až 18 pripadlo na Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave, 11 na Technickú univerzitu v Košiciach a 9 na Žilinskú univerzitu v Žiline.
     Celkovo sa pritom výskumné univerzity či odborné ústavy Slovenskej akadémie vied podieľajú v pozícii partnerov až na takmer 90 % podporených projektoch, pričom kvalitu projektov má garantovať práve ich spoluúčasť na projektoch z podnikateľského prostredia. Podpisom partnerských zmlúv totiž zaručujú aj tieto univerzity, odborné pracoviská SAV a iné vedecké inštitúcie kvalitu daných projektov, keďže zodpovedajú za ich výskumnú časť.
     Zámerom Operačného programu Výskum a inovácie je v programovom období 2014 – 2020 na rozdiel od minulosti nielen podpora samotného výskumu, ale najmä jeho reálna väzba na uplatnenie poznatkov z výskumu pre potreby praxe. Cieľom je podpora efektívnej spolupráce medzi podnikateľským a vedecko-výskumným sektorom, ako aj stimulácia ďalších súkromných investícií. Za týmto účelom bola 31. mája 2016 vyhlásená výzva na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier s celkovou alokáciou 301 mil. EUR, pričom projekty mohli žiadatelia predkladať do 31.decembra 2016. Zmluvy s úspešnými žiadateľmi začala Výskumná agentúra uzatvárať v prvej polovici roka 2017.
     Proces financovania už zazmluvnených projektov je momentálne pozastavený a to až do skončenia všetkých kontrol, vrátane prebiehajúcej kontroly zo strany Najvyššieho kontrolného úradu. Žiadne financie ešte žiadateľom poskytnuté neboli.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku