Do tohtoročnej Európskej značky pre jazyky sa zapojili pedagógovia z celého Slovenska

  • Foto: SAAIC
  • Dátum: 07.12.2020

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu ocenila slovenských pedagógov, ktorí sa zapojili do 18. ročníka súťaže Európska značka pre jazyky.

Európska značka pre jazyky 2020 už pozná svojich víťazov

So svojimi inšpiratívnymi súťažnými príspevkami sa súťaže zúčastnili pedagógovia zo všetkých kútov Slovenska. O víťazoch rozhodla národná porota zložená z odborníkov z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu na Slovensku, Štátneho pedagogického ústavu, Francúzskeho inštitútu na Slovensku, Goethe-Institutu Bratislava a Domu zahraniční spolupráce Praha. Porota predstavila víťazov súťaže odbornej a laickej verejnosti na virtuálnom vyhlásení výsledkov 25. novembra 2020.

Program podujatia uzavrela odborná prednáška prof. PaedDr. Sylvie Pokrivčákovej, PhD. z Trnavskej univerzity v Trnave na tému Využitie metódy CLIL vo výučbe cudzích jazykov.

Cieľom udeľovania ocenenia Európska značka pre jazyky je poukázať na význam učenia sa cudzích jazykov a zviditeľniť prácu učiteľov, ktorí objavujú a prinášajú nové prístupy, formy a metódy práce šité na mieru deťom, žiakom, študentom alebo dospelým.


Európsku značku 2020 získali:

Základná škola A. Sládkoviča zo Sliača vo svojom Erasmus+ projekte WATER využila príťažlivosť tejto ekologickej témy a prepojila ju s výučbou anglického jazyka. Spolu s partnermi z Česka a Poľska preniesli výučbu z triedy do voľnej prírody, školskej záhrady, vedeckého centra, prostredia múzeí, čističky odpadových vôd či Slovenského hydrometeorologického ústavu. Atraktívna téma, zmena prostredia a prístupu k učeniu, využívanie medzipredmetových vzťahov aj IKT technológií vzbudili prirodzený záujem o angličtinu nielen u bežných žiakov, ale aj žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami či žiakov pochádzajúci zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí prekonali obavy z neúspechu a spontánne sa zapájali do všetkých aktivít. Výsledky dvojročnej spolupráce pedagógov a žiakov vyústili do viacjazyčných výstupov v podobe herbária, interaktívnej mapy krajín, čitateľského denníka, CLIL slovníka či stolných hier, ktoré sú tu pre vás.

Gymnázium P. J. Šafárika z Rožňavy sa v Erasmus+ projekte Príručka pre zdráhajúcich sa a slabých čitateľov zameralo na knihovníkov, učiteľov a žiakov základných a stredných škôl, vrátane žiakov - migrantov, ktorí majú problémy s čítaním či porozumením textu.  V prípadovej štúdii, vypracovanej spolu s partnermi z Česka, Chorvátska a Talianska, upozornili na mylnú predstavu, že nedostatočná čitateľská gramotnosť sa týka len žiakov - migrantov. Dvojročná spolupráca vyústila do organizovania rôznorodých aktivít podnecujúcich radosť z čítania ako napr. knižný trh, vytvorenie blogu s názvom „Knihomoľ - Bookwarm“, súťaž „Wall reading“, literárny dvojjazyčný deň „Čajovňa – Tea Room“, spolupráca s miestnou knižnicou na aktivitách „Lov na knihy – Book hunting“ a rozhovoroch so spisovateľmi. 

Hlavným výstupom projektu je príručka pútavých príbehov motivačných textov, aktivít na podporu čítania či digitálnej učebne pre učiteľov, ktorá umožní žiakom prekonávať nedôveru vo vlastné schopnosti, odbúravať nedostatok motivácie a zdolávať prekážky pri čítaní a porozumení textu v materinskom aj anglickom jazyku.

Akadémia vzdelávania Čadca, o.z. sa zamerala vo svojom projekte Senior Akademy 2019 na neobvyklú cieľovú skupinu - seniorov. Vďaka spolupráci s miestnou organizáciou Jednoty dôchodcov v Čadci, ktorá združuje viac ako 350 členov, zorganizovala pre našich najstarších spoluobčanov kurzy anglického jazyka na troch vedomostných úrovniach. Hoci by sa mohlo zdať, že jediným cieľom projektu bolo získavanie jazykových zručností využiteľných v pohraničnom regióne Slovenska, Česka a Poľska, nebolo tomu tak. Pravidelné stretávanie sa, učenie sa angličtiny a oboznamovanie sa s kultúrou anglosaských krajín, v ktorých dnes žijú mnohé z ich detí, vnúčat či pravnúčat, významnou mierou prispeli k vzájomnej súdržnosti, k prirodzenému začleňovaniu seniorov do spoločnosti a k odbúravaniu izolácie, v ktorej sa dnes nachádzajú čoraz častejšie. Projektový zámer a metodický materiál vypracovaný v tomto projekte môžu byť inšpiráciou aj pre iné organizácie, ktoré sa venujú seniorom a ich vzdelávaniu.

Viac     informácií       bude    zverejnených na        stránke            iniciatívy: https://www.erasmusplus.sk/ELL/vyzva.php

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku