Navigácia

Do školských lavíc v pondelok, 4. septembra, zasadne viac ako 720 - tisíc žiakov základných a stredných škôl

V tomto školskom roku 2023/2024 školy otvoria svoje brány pre približne 507-tisíc žiakov základných škôl a okolo 215-tisíc žiakov stredných škôl. Svoje pani učiteľky a spolužiakov po prvýkrát spozná približne 60 058 prváčikov ZŠ. Nový školský rok otvorí aj minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Daniel Bútora na Základnej škole Dolné Lúky v Brezovej pod Bradlom a Základnej škole Petra Jilemnického vo Zvolene.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Daniel Bútora

„Požiadal som v lete viacerých členov vlády, aby sme 4. septembra dali najavo rešpekt a úctu učiteľskému stavu tým, že nielen minister školstva, ale aj viacerí iní ministri by išli otvoriť školský rok na viaceré základné a stredné školy; teším sa z toho, že vládni kolegovia a kolegyne zareagovali s veľkou ochotou a porozumením. Je to iba symbolika, ale občas aj toto symbolické uctenie si a poďakovanie naozaj potrebujeme,“ hovorí minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Daniel Bútora.

Nový školský rok prinesie napríklad postupné zavádzanie systému podporných opatrení, nový spôsob ospravedlňovania neprítomnosti detí, či nové Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre diétne stravovanie. Na vybraných základných školách odštartuje kurikulárna reforma.

Od septembra sa začína od prvého ročníka postupne zavádzať nový Štátny vzdelávací program (ŠVP) na 39 základných školách. Zavádzanie nového ŠVP znamená aj využívanie nových metód a foriem výučby pre nový obsah vzdelávania a vytváranie podpornej a motivujúcej klímy školy, ktorá sa môže týkať všetkých ročníkov. Nový ŠVP predstavuje konkrétne ciele výchovy a vzdelávania, profil absolventa či rámcové učebné plány. Samotné výkonové a obsahové štandardy presnejšie definujú, čo majú žiaci vedieť na konci jednotlivých vzdelávacích cyklov, teda tretieho, piateho a deviateho ročníka základnej školy. Rozdelenie vzdelávania v základnej škole na prvom a druhom stupni ostáva nezmenené, rovnako aj deväť ročníkov.

Pripravuje sa spôsob mapovania a zberu zistení, ktoré sa budú postupne vyhodnocovať a na základe ktorých sa bude nastavovať podpora pre základné školy, ktoré začnú so zavádzaním nového ŠVP v najbližších rokoch.

Vzniká ďalších 16 nových Regionálnych centier podpory učiteľov (RCPU), čo znamená, že od septembra bude fungovať celkovo už 32 RCPU, ktoré budú poskytovať podporu školám vo svojich regiónoch. Primárnym cieľom RCPU je pomôcť kolegom - učiteľom s prechodom na novú formu vzdelávania po zavedení kurikulárnej reformy. Zriadenie a činnosť centier sú financované z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Od septembra sa začne postupne zavádzať aj systém podporných opatrení, ktorého cieľom je zvýšiť kvalitu procesu inklúzie, znížiť riziko možnej segregácie či prevencia na podporu fyzického zdravia, duševného zdravia a prevencia výskytu rizikového správania.

Platiť začnú aj nové pravidlá ospravedlňovania neprítomnosti detí a žiakov na výchove a vzdelávaní. Po novom, ak ide o žiaka v základnej škole alebo v strednej škole, lehota sa predĺžila na päť po sebe nasledujúcich vyučovacích dní. Ak ide o dieťa v materskej škole, ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie, táto lehota je po novom sedem po sebe nasledujúcich vyučovacích dní. Pri deťoch v materskej škole, ktoré neplnia povinné predprimárne vzdelávanie, školský zákon neustanovuje po novom žiadnu lehotu.

V rámci oblasti školského stravovania ministerstvo vydalo nové Materiálno – spotrebné normy a receptúry pre diétne stravovanie a týmto poskytuje priestor v školských jedálňach aj pre stravovanie detí a žiakov so zdravotnými obmedzeniami. Pre školské jedálne zo zákona nevyplýva v tomto smere povinnosť, avšak ministerstvo sa snaží školám poskytovať potrebnú pomoc a tému potreby zavádzania možnosti diétneho stravovania propagovať.

Príhovor ministra k otvoreniu školského noka nájdete TU.

 

Zdroj dát: CVTI SR k 15.9.2022

 


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky