Do konca týždňa treba odovzdať vzdelávací poukaz

21.09.2010

     Len do konca tohto týždňa majú školáci a ich rodičia čas na výber záujmového vzdelávania v konkrétnej škole či v školskom zariadení, ktoré ho ponúkajú. Ak túto možnosť do 25. septembra 2010 nevyužijú, vzdelávací poukaz na tento školský rok im prepadne. V roku 2010 má tento poukaz určený na podporu mimoškolských aktivít žiakov základných, stredných a špeciálnych škôl hodnotu 28 eur, teda 2,8 eura na mesiac školského vyučovania.
     Prijímateľmi poukazov, teda poskytovateľmi záujmového vzdelávania organizovaného prostredníctvom vzdelávacích poukazov, môžu byť len školy a školské zariadenia podľa zákona o výchove a vzdelávaní, to znamená základné, stredné alebo špeciálne školy, ďalej základné umelecké školy, jazykové školy, materské školy alebo školské zariadenia - školské kluby detí, centrá voľného času, školské strediská záujmovej činnosti, ale aj internáty či školské jedálne, ak poskytujú záujmové vzdelávanie pre žiakov základných, stredných alebo špeciálnych škôl.
     Záujmová činnosť, na ktorú sa využijú vzdelávacie poukazy, musí trvať najmenej 60 hodín za školský rok. Môže ísť o záujmové krúžky, kurzy, kluby, súbory či iné formy.
     Škola nemôže brániť svojim žiakom, aby poukaz použili v inej škole alebo školskom zariadení. Žiak nemusí poukaz odovzdať žiadnemu poskytovateľovi záujmového vzdelávania, v takomto prípade sa nevyčerpané finančné prostriedky presúvajú na iný účel v rozpočte kapitoly MŠVVaŠ SR - napríklad na dohodovacie konanie. Vziať už odovzdaný vzdelávací poukaz a použiť ho v inej škole alebo školskom zariadení  v priebehu príslušného školského roka je možné len z objektívnych dôvodov, napríklad, ak sa rodina žiaka presťahovala, záujmové vzdelávanie zaniklo, zmenil sa zdravotný stav dieťaťa a podobne. Po dohode s prijímateľom poukazu ho môže žiak použiť na zabezpečenie aj viacerých mimoškolských aktivít organizovaných v rámci toho istého prijímateľa poukazu.
      V roku 2009 využilo vzdelávacie poukazy celkovo 646 803 žiakov a MŠVVaŠ SR tak týmto spôsobom podporilo mimoškolské aktivity detí sumou 17 852 318 eur. V roku 2010 je na vzdelávacie poukazy vyčlenená suma viac ako 18 088 000 eur.

Bratislava 21. september 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku