Do Ekoiuventy chceme vrátiť radostné detské hlasy a úsmevy

  • Dátum: 18.04.2016
     Dnešným dňom uplynie posledný deň lehoty na podanie odvolania sa proti rozhodnutiu Pamiatkového úradu, ktorý Ekoiuventu vyhlásil za národnú kultúrnu pamiatku.
     „Je v záujme ministerstva, ako aj štátu zabezpečiť ochranu tejto kultúrnej pamiatky a zachovať areál Ekoiuventy pre verejnosť“,  potvrdil svoj postoj k zachovaniu domu mládeže na Búdkovej 2 v Bratislave minister Peter Plavčan.
     Ministerstvu školstva bolo 1. apríla 2016 doručené rozhodnutie Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, ktorým bol dom mládeže spolu s areálom (Ekoiuventa) v Bratislave, vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.
     Po oboznámení sa s obsahom doručeného rozhodnutia a preskúmaní podkladov sa  ministerstvo rozhodlo, že v zákonom ustanovenej 15-dňovej lehote nebude uplatňovať opravný prostriedok proti rozhodnutiu Pamiatkového úradu.
     „Ministerstvo bude vo veci ochrany tejto národnej kultúrnej pamiatky spolupracovať s príslušnými orgánmi tak, aby bolo nakladanie s pamiatkovými objektmi  Ekoiuventy v súlade so zákonom o ochrane pamiatkového fondu“, dodal minister Plavčan, ktorý má záujem vrátiť areál Ekoiuventy verejnosti a najmä umožniť občanom čo najskôr využívať kúpalisko Mičurin. Ministerstvo má tiež ambíciu revitalizovať a sprístupniť aj samotný dom mládeže na jeho pôvodný účel, teda aktivity pre deti a mládež.
     V súčasnosti odborníci ministerstva zhromažďujú a študujú všetky dostupné  dokumenty. Najväčšou prioritou je momentálne vyriešenie otázky vlastníckych vzťahov k príjazdovej ceste a následne výber prevádzkovateľa objektu.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku