Do Digitálnej koalície sa zapojil aj ŠPÚ

27.11.2019

     Najstaršia vedecko-výskumná inštitúcia v oblasti školstva a pedagogického výskumu na Slovensku vstúpila do Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania. Memorandum nových členov aj so záväzkami oboch strán 26. 11. 2019 počas výročného rokovania Digitálnej koalície podpísal riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk.
     „Slovenská Digitálna koalícia je považovaná za jednu z najaktívnejších v Európskej únii. Jej postavenie je kľúčové v súvislosti s ďalším vzdelávaním a prípravou učiteľov, aby mali potrebné zručnosti adekvátne súčasným požiadavkám technológií a digitalizačných trendov 21.storočia. My v ŠPÚ sme sa zaviazali prispieť k podpore rastu kompetencií žiakov rozvojom matematického vzdelávania, podporou tried informatiky na gymnáziách a rozvíjaním digitálnych zručností vo všetkých vyučovacích predmetoch v regionálnom školstve,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ.
      Z podpísaného memoranda vyplýva, že ŠPÚ okrem iného vytvorí a predloží MŠVVaŠ SR na schválenie Koncepciu skvalitnenia matematického vzdelávania na základných a stredných školách.
     „Cieľom tejto úlohy je postupne dosiahnuť vyššiu úroveň pripravenosti žiakov na osobný aj pracovný život, a to rozvojom ich kľúčových kompetencií, medzi ktoré patrí aj matematická gramotnosť. Zrealizovaný záväzok by mal zvýšiť úspešnosť žiakov v národných a medzinárodných meraniach, ich lepšiu pripravenosť na vysokoškolské štúdium a trh práce,“ spresnil riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk..
     Z druhého záväzku ŠPÚ vyplýva podpora tried so zameraním na informatiku na gymnáziách. „Zámerom je vytvoriť nový odbor so zameraním na informatiku, čo vyžaduje zvýšenie počtu vyučovacích hodín informatiky, matematiky a prírodovedných predmetov, prípadne zavedenie nových vyučovacích predmetov,“ doplnil riaditeľ ŠPÚ.
     Digitálna koalícia je veľmi silnou a etablovanou značkou v Európe s cieľom otvoreného dialógu. Spája partnerov z rôznych oblastí, napr. zo štátneho a súkromného sektora, ale aj z akademickej obce. Usiluje sa pripraviť občanov Slovenska v každom veku na prácu a život v ekonomike 21. storočia. Funguje na jednom základnom princípe, v rámci ktorého sa jednotliví členovia dobrovoľne zaväzujú, že budú zlepšovať úroveň digitálnych zručností na Slovensku.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku