Navigácia

Dnes rokovala Rada pre systémové zmeny v školstve

      Na rezorte školstva sa dnes uskutočnilo druhé rokovanie Rady pre systémové zmeny v školstve. Poradný zbor ministra sa zaoberal napríklad súhrnnou správou o stave hodnotenia školského systému, analýzou vývoja trendov vo výchove a vzdelávaní a napokon aj informáciou o príprave Správy o stave školstva na Slovensku a navrhovaných systémových zmenách.
     Súhrnná správa o stave hodnotenia školského systému, škôl, učiteľov a žiakov v Slovenskej republike bola predložená Romanou Kanovskou, riaditeľkou Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania. Pri hodnotení tejto správy bola zdôraznená potreba spustenia komplexného datacentra, v rámci ktorého by boli spracované všetky relevantné informácie, ktoré sa budú dať veľmi pohodlne porovnávať a vyhodnocovať. Zároveň bolo konštatované, že výsledky Monitoru 9 do značnej miery ponúkajú skreslený obraz o reálnej kvalite vedomostí a zručností  žiakov základných škôl, nakoľko najlepší žiaci, ktorí sú v tom čase už študentmi osemročných gymnázií, neboli zaradení do spomínaného testovania.
     Analýzu vývoja trendov vo výchove a vzdelávaní vychádzajúcich z inšpekčných zistení za obdobie 2008 – 2012 predložil Jozef Javorek, hlavný školský inšpektor. Niektorí členovia rady poukázali na to, že v takýchto materiáloch, a rovnako aj v prístupe školskej inšpekcie, by malo mať svoje miesto oceňovanie inovatívnych prístupov škôl a učiteľov a napokon aj podpora kreativity, tak aby počas vyučovania bol každý žiak a študent aktívny.
     Posledným okruhom, o ktorom sa dnes rokovalo, bola Informácia o stave prípravy Správy o stave školstva na Slovensku a o konkrétnych systémových krokoch na podporu jeho ďalšieho rozvoja. Pri tejto téme informoval minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušan Čaplovič o obsahovom zameraní dokumentu a fázach prípravy, kde sa do jeho tvorby aktívne zapoja aj členovia Rady pre systémové zmeny v školstve. Minister zároveň informoval o potrebe novelizácie viacerých zákonov, ktoré sa týkajú výchovy a vzdelávania, financií, ako aj postavenia pedagogických a nepedagogických zamestnancov odborného školstva – duálneho systému vzdelávania. Zároveň zdôraznil, že dôležitou súčasťou pripravovaných zmien bude aj znižovanie byrokracie a administratívy.

Michal Kaliňák
hovorca ministra

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky