Navigácia

Diskusná štúdia - Čo vás v tej škole učia

Slovenskí žiaci v medzinárodnom porovnaní relatívne zaostávajú v pochopení a vysvetlení komplexných globálnych problémov ako napr. klimatická zmena. Kým v krajinách OECD dokáže podľa samohodnotenia v priemere 63% žiakov vysvetliť vplyv emisií oxidu uhličitého na zmenu klímy, na Slovensku si na to trúfa iba 42% žiakov. Vzdelávací systém sa viac orientuje na tému ochrany živých aj neživých zložiek prírody, chýba však komplexnejší prístup, ktorý je nevyhnutný pre lepšie pochopenie širších ekonomických, sociálnych a environmentálnych súvislostí.

Vláda by mala prijať komplexnú stratégiu, ktorá zaručí skvalitnenie environmentálnej výchovy vo formálnom vzdelávaní. Hodnotenie účinnosti vzdelávacej politiky a nastavenie opatrení by sa malo robiť na základe nových dát získaných plošným výskumom. Vzdelávací systém sa musí viac zameriavať na vedenie žiakov ku kritickému mysleniu a analýze zložitých problémov. Potrebné je vytvoriť aj dostatočne motivujúce prostredie pre školských koordinátorov. Zásadné zmeny musia nastať aj vo vysokoškolskej príprave budúcich učiteľov: rozšírenie možností ďalšieho vzdelávania či zavedenie environmentálneho minima.

Práca prešla recenzným konaním.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky