Diétne stravovanie – podporné opatrenie

Podľa § 4e ods. 2 písm. d) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov môže ministerstvo na účel poskytovania podporných opatrení prideliť v priebehu kalendárneho roka na základe žiadosti zriaďovateľa školy alebo školského zariadenia príspevok na zabezpečenie diétneho stravovania.

Zabezpečenie diétneho stravovania poskytuje priestor v zariadeniach školského stravovania aj pre stravovanie detí/žiakov so zdravotnými obmedzeniami tak, aby ich pobyt v školách a školských zariadeniach počas výchovno-vzdelávacieho procesu bol rovnocenný s ostatnými deťmi/žiakmi.   

Finančné prostriedky, ktoré sa budú poskytovať na toto podporné opatrenie, budú určené na financovanie potrebných rekonštrukcií priestorov pre zabezpečenie oddeleného pracovného miesta pre prípravu jedál diétneho stravovania a na zabezpečenie materiálneho vybavenia priestorov, nákup varných nádob, a pod.   

Podporné opatrenie bude financované z rozpočtovej kapitoly ministerstva najneskôr od 1.9.2024.

V prílohe uvádzame žiadosť školy a žiadosť zriaďovateľa na pridelenie finančných prostriedkov na podporné opatrenie – diétne stravovanie.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky