Deviatakov dnes čaká celoslovenské Testovanie 9

  • Dátum: 13.03.2013
    Dnes, 13. marca 2013, bude takmer 42 300 deviatakov na celom Slovensku písať jednotné testy z matematiky, slovenčiny a iného vyučovacieho jazyka (školy s VJ maďarským alebo ukrajinským). Testovanie sa uskutoční na 1 455 základných školách, z toho je 136 škôl s VJM (2 940 žiakov) a 3 školy s VJU (36 žiakov). Za prípravu a metodické riadenie testovania zodpovedá Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania.
     Zámerom Testovania 9 je overiť u žiakov ukončujúcich vzdelávanie na základných školách tie vedomosti, zručnosti a kompetencie vymedzené v Štátnom vzdelávacom programe, ktoré budú potrebovať pre svoje ďalšie vzdelávanie na stredných školách a zároveň sú nevyhnutné aj pre ich budúce uplatnenie na pracovnom trhu. Výsledky jednotného testovania poskytnú školám informáciu o úrovni ich žiakov a umožnia im taktiež porovnať sa s ostatnými školami na Slovensku.
      V tomto roku začnú žiaci písať najprv test z matematiky s 20 úlohami, na vypracovanie ktorého budú mať 70 minút. Po prestávke budú pokračovať 60 minútovým testom zo slovenského jazyka a literatúry, resp. maďarského jazyka a literatúry (žiaci s VJM), ktorý obsahuje 25 úloh. V školách s príslušným vyučovacím jazykom menšín budú navyše žiaci ešte písať 50 minútový test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry (školy s VJM) alebo ukrajinského jazyka a literatúry (školy s VJU).
     Výsledky z riadneho termínu sa školy dozvedia na začiatku apríla 2013. Pre žiakov, ktorí sa z vážnych, najmä zdravotných, dôvodov nemohli zúčastniť na riadnom termíne, je určený náhradný termín Testovania 9, ktorý sa uskutoční 26. marca 2013 v krajských mestách.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku