Deti zo ZŠ Bojná vďaka eurofondom spoznajú históriu svojich predkov

02.03.2010

     „Po chodníčkoch našich predkov“ je názov projektu Základnej školy v Bojnej, ktorý sa uskutoční s finančnou podporou eurofondov v rámci operačného programu Vzdelávanie.
     Jeho cieľom je implementovať vzdelávací program podporujúci kľúčové kompetencie žiakov, a to realizáciou projektového vyučovania s využitím nových učebných materiálov. Pomocou inovatívnych metód a foriem vyučovania, akými sú záznam a spracovanie filmu, zvuku, fotografií či obrázkov, ale aj využitím informačno-komunikačných technológií, sa žiaci stanú objaviteľmi i pátračmi minulosti. V projekte sa oboznámia s prácou svojich rodičov, spoznajú svoj región i jeho históriu.
     Na projekt je vyčlenených 118 821 eur, čo predstavuje 95 % celkových oprávnených výdavkov projektu. 
     V rámci programového obdobia 2007 – 2013 a operačného programu Vzdelávanie,  vyhlásila Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ pre regióny Slovenska mimo Bratislavského kraja už päť výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) zameraných na opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú. Počet základných škôl – prijímateľov NFP v týchto výzvach bol ku koncu uplynulého roka 203 a výška nakontrahovaného NFP v uzavretých zmluvách sa vyšplhala na 24 276 765 eur.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku