Denne musíme deťom a mladým ľuďom vysvetľovať nebezpečenstvo extrémistických javov

     „Je potrebné účinne bojovať proti všetkým prejavom intolerancie vrátane extrémizmu, ktoré sú u nás i v  európskej spoločnosti, a práve preto máme v programovom vyhlásení vlády viacero bodov, ktoré sa týkajú tejto témy“, začal svoj príhovor na konferencii O extrémizme bez extrémov minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan a zdôraznil pripravované a aj už zavedené riešenia v rezorte školstva.
    Podľa ministra Plavčana je cestou práve práca s mládežou vo všetkých školách a školských zariadeniach. „Proti tomuto neduhu musí bojovať celá spoločnosť, nemôže byť ťažisko len na učiteľoch. Musíme deťom a mladým ľuďom trpezlivo vysvetľovať, aké je nebezpečenstvo extrémizmu v našej spoločnosti, aké sú príčiny a následky“, dodal minister, ktorý vidí úspech len v spolupráci všetkých zainteresovaných – učiteľov, rodičov, médií aj politikov.
     „Dnes žijeme rýchly život, jedna správa v médiách prekrýva ďalšiu. Ak uplynú dva, tri týždne a deťom nikto nevysvetlí, čo sa na televíznych obrazovkách objavilo, aké je nebezpečné konanie niektorých ľudí, tak tieto prejavy prejdú komentárom pár ľudí, no deti nám nepochopia, že ide o niečo zlé. Denne im musíme trpezlivo vysvetľovať nebezpečenstvo extrémistických javov, ale zároveň prinášať riešenia a hovoriť, akoby to malo byť“, doplnil Plavčan.  
     Minister zároveň potvrdil úsilie celého rezortu o riešenie témy extrémizmu a opätovne potvrdil pripravované, ale aj reálne aplikované riešenia. K nim patria dve úlohy z programového vyhlásenia vládyextrem7 v podobe vypracovania metodických materiálov zameraných na prevenciu pred týmito javmi a získanie objektívnych informácií o poznatkoch a názoroch žiakov na tému extrémizmu s termínom plnenia do konca roka 2016.
     Cieľom oboch úloh je dosiahnuť prípravu pedagóga, viesť efektívny dialóg so žiakmi o spoločenských témach, posilniť jednotlivé formy výchovy a vzdelávania zamerané na elimináciu rizikového správania žiakov, no i posilniť ich hodnotové vzdelávanie smerujúce k ľudskosti, uvedomelému občianstvu, a to tak v rámci formálneho, ako aj neformálneho vzdelávania.
     Ministerstvo školstva v spolupráci s priamo riadenými organizáciami a s Prezídiom Policajného zboru už v tomto čase pripravuje metodický materiál k prevencii extrémizmu v školách, ktorý bude uverejnený na webovom sídle MŠVVaŠ SR a Štátneho pedagogického ústavu.
     Rovnako sa téme extrémizmu venujú viaceré vzdelávacie programy kontinuálneho vzdelávania, ktoré majú učitelia k dispozícii cez Metodicko-pedagogické centrum. Od nového školského roka budú mať učitelia základných a stredných škôl s aprobáciou etická a občianska výchova a dejepis možnosť absolvovať aj nový vzdelávací program Rozvoj kompetencií pedagogického zamestnanca v oblasti prevencie proti prejavom extrémizmu. Aj prostredníctvom neho získajú nové informácie o kultúrach, ich spolunažívaní, komunikácii, o tolerancii, či intolerancii.
     Minister školstva na konferencii podporil aj dnešné vystúpenie prezidenta SR Andreja Kisku v Národnej rade Slovenskej republiky, ktorý sa vo svojom prejave taktiež dotkol témy extrémizmu a vyzval, aby jej spoločnosť venovala pozornosť.
     Konferenciu O extrémizme bez extrémov organizuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, priamo riadená organizácia ministerstva školstva, ako reakciu na vzostup extrémistických skupín a narastajúcu radikalizáciu mladých ľudí. Určená je predovšetkým pracovníkom s deťmi a mládežou, ako aj učiteľom a jej cieľom je hĺbkové porozumenie situácie a hľadanie riešení, ako odpovedať na zvyšujúci sa radikalizmus mladých ľudí na Slovensku vrátane poskytnutia úspešných príkladov z praxe a vytvorenia priestoru pre dialóg. 

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky