Deň otvorených dverí v Agentúre Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ

24.06.2009

Vo štvrtok 25. júna 2009 sa v Agentúre Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ po prvýkrát uskutoční Deň otvorených dverí. Počas tohto dňa agentúra sprístupní svoje priestory a predstaví súčasné a plánované aktivity.

Návštevníci sa budú môcť prostredníctvom prezentácií dozvedieť o možnostiach čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ, aktuálnych a plánovaných výzvach, schválených projektoch, zoznámiť sa s manažmentom, ako aj pracovníkmi agentúry. K dispozícii im budú taktiež zástupcovia odborov projektového manažmentu a monitoringu, riadenia výdavkov, administrácie, informovania a publicity, ktorí zároveň poskytnú aj konzultácie k projektom.

Cenné informácie a skúsenosti z implementácie projektov budú prezentovať taktiež zástupcovia úspešných prijímateľov nenávratného finančného príspevku. Záverečná hodina otázok bude patriť generálnej riaditeľke agentúry Ing. Alexandre Drgovej.

Dvere sídla agentúry budú pre záujemcov otvorené v čase od 10:00 do 16:00 hod. na Hanulovej 5/B v Bratislave, mestská časť Dúbravka.

Viac informácií a program je možné nájsť na internetovej stránke agentúry www.asfeu.sk

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ bola zriadená Ministerstvom školstva SR ku dňu 1. 1. 2007. Je štátnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá je napojená na štátny rozpočet prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva SR. Jej hlavnou úlohou je zabezpečiť proces implementácie pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ v programovom období 2007 - 2013. Agentúra ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom vykonáva činnosti v rozsahu úloh delegovaných MŠ SR ako riadiacim orgánom pre operačné programy Vzdelávanie a Výskum a vývoj.

Bratislava 24. jún 2009

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku