Delegácia z Bosny a Hercegoviny na návšteve v IUVENTE

  • Dátum: 28.05.2019
     V dňoch 21. až 25. mája 2019 hostila IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže štvorčlennú delegáciu z Bosny a Hercegoviny. Študijná návšteva sa realizovala v rámci napĺňania Memoranda o spolupráci medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) a Ministerstvom pre občianske záležitosti Bosny a Hercegoviny.
     Delegácia pozostávala zo zástupcov Rady mládeže z Federácie Bosny a Hercegoviny (Jasmina Banjalučkić), Ministerstva vzdelávania, vedy a mládeže, kantón Sarajevo (Lejla Lihovač), Odboru pre vzdelávanie, zdravie, mládež a šport v meste Banja Luka, Srbsko (Davor Strika) a Rady mládeže Republiky Srbskej (Miloš Kovačevič). Zámerom tejto kultúrno-vzdelávacej výmeny bolo recipročné oboznámenie sa s fungovaním mládežníckej politiky. 
     Počas úvodnej prezentácie informovala IUVENTA o svojom poslaní a činnosti jednotlivých odborov – aktivitách neformálneho vzdelávania, dotačnom systéme MŠVVaŠ SR, ktorý IUVENTA administruje, činnostiach NA Erasmus+ a skúsenostiach s implementáciou novej iniciatívy EÚ - Európskeho Zboru Solidarity. Odbor predmetových olympiád a postupových súťaží poskytol náhľad do systematickej podpory rozvoja talentovanej mládeže na Slovensku a aktivít podporujúcich nadanú mládež prostredníctvom olympiád a postupových súťaží.
     Dňa 23. 5. 2019 prijali delegáciu na odbore mládeže MŠVVaŠ SR, kde zahraničných hostí oboznámili so svojou činnosťou, štruktúrou ministerstva, strategickými dokumentmi súvisiacimi s mládežníckou politikou, dotačnými programami pre mládežnícke organizácie, aktivity v rámci bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce. Delegáciu zaujímala najmä problematika participácie mládeže, dobrovoľníctvo, financovanie mládežníckych organizácií - systém dotačnej a grantovej podpory mládežníckych organizácií na Slovensku.
     Celkový obraz o fungovaní mládežníckej politiky a mládežníckych organizáciách na Slovensku doplnila Rada mládeže Slovenska. Prezentovala svoje projekty a úlohu strešnej organizácie, ktorá združuje a zastupuje záujmy mimovládnych organizácií venujúce sa deťom a mládeži. Diskutovalo sa o participácii mladých ľudí na Slovenku, na ktorú poukázali výsledky výskumu o participácií mládeže a taktiež o pripravovanom prieskume v rámci 7. cyklu EÚ dialógu s mládežou.
      Obohacujúcou bola tiež návšteva Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, ktorý pripravil prezentáciu národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík.
     Prostredníctvom návštev Centra voľného času v Štúrove a nízkoprahového centra KASPIAN si zástupcovia z Bosny a Hercegoviny vytvorili komplexný obraz o aktivitách, ktoré sú realizované pre mládež na Slovensku.
     Recipročná návšteva delegácie zo Slovenska do Bosny a Hercegoviny je plánovaná v roku 2020.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku