Ďalšie kolo výzvy „V základnej škole úspešnejší“ - žiadosti i informačné semináre

  • Dátum: 06.11.2017
     V poradí už 4. hodnotiace kolo k výzve V základnej škole úspešnejší otvára Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie Operačného programu Ľudské zdroje.
     Uzávierka kola je stanovená na 11. januára 2018 a žiadatelia môžu predkladať svoje žiadosti o finančné prostriedky na vytvorenie nových pracovných miest pre  pedagogických asistentov, na inkluzívne tímy v zložení školský psychológ/ špeciálny pedagóg/sociálny pedagóg, ako aj na asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.
     Po vyhodnotení žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) predložených v  1. a 2. hodnotiacom kole je žiadateľom k dispozícii 24 130 549,89 eur (EÚ zdroje), z toho  23 787 814,89 eur pre menej rozvinuté regióny a 342 735 eur Bratislavský samosprávny kraj.
     Objem predložených žiadostí o NFP v rámci Bratislavského samosprávneho kraja dosiahol žiadosťami predloženými v 3. hodnotiacom kole indikatívnu alokáciu na VRR stanovenú výzvou, t. j. 1 500 000 EUR (EÚ zdroje). Žiadosti o NFP v rámci 3. hodnotiaceho kola sa nachádzajú v súčasnosti v schvaľovacom procese.
     Pre  všetkých záujemcov o informácie organizujeme ďalšie kolo informačných seminárov,  kde budú mať možnosť získať informácie o oprávnenosti žiadateľov, aktivít, výdavkov, merateľných ukazovateľoch, príprave žiadosti o nenávratný finančný príspevok, a tiež diskutovať konkrétne otázky spojené s prípravou a predložením projektu. Informačné semináre sú určené pre potenciálnych žiadateľov, ktorí ešte nepredkladali žiadosť o NFP v rámci konkrétnej výzvy.

Termíny a miesta konania informačných seminárov:

28. 11. 2017 v Žiline - prihlasovanie na seminár TU
29. 11. 2017 v Košiciach - prihlasovanie na seminár TU

 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku