Ďalšie informácie o NP edIT 2

Logo národného projektu edIT 2

Operačný program:
Ľudské zdroje

Prioritná os: 8 REACT-EU

Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond a Európsky fond regionálneho rozvoja

Miesto realizácie projektu: Bratislavský samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj

Hlavné ciele:

  • zlepšenie technologickej pripravenosti na dištančnú/hybridnú výučbu

  • sanácia rizikových skupín ohrozených školským neúspechom

  • koordinovaná digitálna transformácia škôl

Jednotlivé ciele sú napĺňané implementáciou hlavnej aktivity „Zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID-19 na vzdelávací proces v stredných školách a na druhom stupni základných škôl vrátane zlepšenia dostupnosti vzdelávania” a jej podaktivít.

Nenávratný finančný príspevok: 20 000 000,00 €

Obdobie implementácie: apríl 2021 - november 2023

Kód výzvy: OPLZ-PO8/2021/NP/8.1.1-02

ITMS kód projektu: NFP312080BGC2

Skočiť na začiatok stránky