Ďalších 30 miliónov eur pre aplikovaný výskum a vývoj v siedmich regiónoch Slovenska

01.12.2009

     Viac ako stovku účastníkov zaznamenali informačné semináre, ktoré v priebehu uplynulého týždňa zorganizovala Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ v rámci OP Výskum a vývoj. Konali sa v Prešove, Zvolene, Žiline a Nitre. Tieto podujatia boli určené pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci aktuálnej výzvy pre opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe. Určená je pre verejnoprávne ustanovizne a inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj, verejné a štátne vysoké školy, Slovenskú akadémiu vied a jej ústavy. O prostriedky sa môžu uchádzať aj organizácie a inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy, ako aj mimovládne organizácie výskumu a vývoja zriadené najneskôr k 1. 1. 2009, ktoré majú uvedený predmet činnosti výskum alebo výskum a vývoj.
     Školenia boli zamerané na prezentáciu podmienok výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kritériá oprávnenosti žiadateľov, rozpočet a oprávnené výdavky. Otázky potenciálnych žiadateľov sa týkali najmä výberu ukazovateľov na úrovni projektu,  stanovenia možného začiatku realizácie projektu.  Diskutovalo sa tiež o problematike generovania príjmov z projektu a využití výsledkov projektu v praxi.
     Projekty predkladané v rámci uvedenej výzvy môžu byť zamerané na tvorbu a vývoj technologických procesov a technológií, ako aj na vývoj a výrobu prototypov a ich skúšok. Získané prostriedky pomôžu realizácii nezávislého výskumu a vývoja medzi výskumnými organizáciami a pri rozširovaní výsledkov výskumu.
     Podrobné informácie o podmienkach aktuálnej výzvy pre opatrenie 2.2 sú zverejnené na internetovej stránke agentúry www.asfeu.sk. Prípadné otázky je možné posielať na adresu opvav@asfeu.sk alebo konzultovať osobne v regionálnych informačných kanceláriách agentúry, ktorých kontakty sú uvedené vo výzvach.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku